University of Oulu

Miten ajatella lukemista? : esseistinen tutkielma lukemisesta esteettisenä kokemuksena

Saved in:
Author: Åkerfelt, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183400
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Åkerfelt, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rautio, Pauliina
Reviewer: Rautio, Pauliina
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelen lukemista esteettisenä kokemuksena. Kiinnitän huomiota siihen, mitä lukijan ja luettavan kanssakäymisessä tapahtuu ja miten esteettisen kokemuksen syntyä tässä kanssakäymisessä voisi ymmärtää. Esteettiselle kokemiselle on tyypillistä, ettei sitä aina pysty kuvaamaan tarkasti. Kokemus tuntuu ja vaikuttaa, mutta ei välttämättä sanallistu. Tätä kokemuksellisuuteen liittyvää piirrettä pyrin valottamaan.

Tutkielmani paikantuu osaksi uudempaa lukemisen kokemuksellisuutta ja affektiivisuutta käsittelevää lukemisen tutkimusta, joka on monitieteistä. Verrattuna 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tehtyyn lukemista käsittelevään tutkimukseen 2000-luvun lukemista koskevassa tutkimuksessa on enemmän otettu huomioon myös vaikeasti hahmotettavissa olevia lukemisen vaikutuksia, kuten lukijoiden kokemuksia ja kirjallisuuteen liittyviä tunneilmiöitä. Tällainen tutkimus täydentää ymmärrystä lukemisesta keskeisesti arjessa läsnä olevana ilmiönä sekä mahdollisuuksista tutkia lukemista. Lukemisen tutkittavuus on toinen tämän tutkielman keskeisistä teemoista.

Lukemista esteettisenä kokemuksena ja tutkimuskohteena hahmotan seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Miten lukemista tulisi lähestyä tutkimuskohteena, niin että otetaan huomioon sen kokemuksellinen luonne? ja 2. Millaisena ilmiönä lukeminen näyttäytyy, kun sitä tarkastellaan esteettisenä kokemuksena?

Sovellan tutkielmassani lyyriseksi ajatteluksi kutsumaani metodista lähestymistapaa. Käsitän lyyrisen ajattelun intuitiiviseksi tiedonmuodostuksen tavaksi, jonka aikana ja avulla tutkimusaihetta kohtaan säilyy avoimuus. Sen avulla pyrin ottamaan huomioon lukemisen ja kokemusten luonteen tutkimuskohteena. Lyyristä ajattelua toteutan esseekirjoittamisen kautta. Olen kirjoittanut tutkielmani sisään neljä lukemista käsittelevää esseetä, joissa yhdistän toisiinsa taidefilosofista ajattelua ja lukemisen affektiivisuutta käsittelevää kirjallisuutta. Tutkielmani kehystämät esseet ovat: Kanssakäymistä taiteen kanssa eli kuinka ymmärtää esteettistä kokemusta, Aistittavuus ja materiaalisuus, Ymmärryksen rajoilla ja Lukemisesta kommunikointi ja kokemuksen sanoittamisen ongelma.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Åkerfelt, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.