University of Oulu

Oppilashuollon henkilökunnan ja opettajien välinen yhteistyö peruskoulussa opettajien kuvaamana

Saved in:
Author: Koistinen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183403
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koistinen, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien ja oppilashuollon henkilökunnan välistä yhteistyötä ja miten oppilashuollon piiriin lähetetyt tapaukset hoidettiin opettajien arvioimana. Tutkimus toteutettiin fenomenografisena tapaustutkimuksena. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä esitellään oppilashuoltoa ja sen sisältöä sekä moniammatillisen yhteistyön piirteitä koulukontekstissa.

Aineistonkeruu tapahtui verkkokyselyn muodossa vuoden 2020 aikana. Tutkimukseen osallistui 60 luokanopettajaa ympäri Suomea. Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuskysymykset muodostuivat aineiston perusteella. Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyi perehtymään siihen, miten yhteistyö oppilashuollon kanssa sujuu. Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli perehtyä oppilashuoltoon lähetettyjen tapausten käsittelyyn, jonka rinnalle nostin kysymyksen yhteistyön toimivuudesta, sillä se nousi olennaisena aineistosta.

Tutkimustulosten mukaan yhteistyö on pääosin toimivaa, joka johtui hyvästä moniammatillisesta matalakynnyksellisestä yhteistyöstä ja yhteisestä pyrkimyksestä ajatella oppilaan parasta. Ongelmat yhteistyössä lähinnä liittyivät henkilökunnan vaihtuvuuteen ja resurssipulaan. Resurssipula koettiin ongelmana oppilaiden hoitoon pääsyn suhteen. Koululääkäreiden ja kouluterveydenhoitajien vastaanottoaika koettiin vähäisenä ja hoitoon pääsy eritoten psykologisten ongelmien suhteen venyi, joka johtui pitkistä jonoista.

Tutkimustuloksia ei kuitenkaan pystytä yleistämään pienen otannan vuoksi. Aihetta on tutkittu enemmän oppilashuollon näkökulmasta, mutta ei niinkään opettajien ja oppilashuollon henkilökunnan välisestä yhteistyöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Koistinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.