University of Oulu

Lastenkirjallisuus arvojen välittäjänä : luokanopettajien näkemykset ja toiveet lastenkirjallisuuden arvoista sekä lukukirjavalintojen perustelut

Saved in:
Author: Autio, Monika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183404
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Autio, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Arvot ovat osa yhteiskuntaa ja sen instituutioita, kuten koululaitoksia. Opettaja on arvokasvattaja, jolla on valta ja mahdollisuus vaikuttaa lapsen moraaliin ja sen kehitykseen. Luokanopettaja tekee arvovalintoja muun muassa valikoimalla oppilaille luettavaksi lastenkirjoja, jotka puolestaan pitävät väistämättä sisällään arvoja. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä perusteella opettajat valitsevat koko luokalla yhteisesti luetutettavia lastenkirjoja, mitä arvoja nuo luetutetut lastenkirjan opettajien mukaan sisältävät, ja millaisia arvoja opettajat toivoisivat lastenkirjojen välittävän.

Tutkielman teoreettinen viitekehys pitää sisällään arvoon liittyvien käsitteiden määrittelyä sekä lapsen kognitiivisen ja moraalisen kehityksen tarkastelua klassikkoteorioiden valossa. Lisäksi teoriassa perehdytään lastenkirjallisuuden ominaispiirteisiin ja arvoihin sekä arvokasvatukseen peruskoulun kontekstissa. Tutkielma edustaa laadullista tutkimusta ja fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty verkkokyselylomakkeella, johon vastasi 25 luokanopettajaa ympäri maan. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, ja sitä peilataan tuloksissa sekä Ahlmanin ja Niiniluodon arvoluokitteluun että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) arvojen pohjalta luotuun arvoluokitteluun.

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa opettajista valitsee luokalla yhteisesti luetutettavan lastenkirjan omien tai oppilaiden mieltymysten perusteella. Monen opettajan kohdalla kirjavalinnan taustalla on useampi eri syy. Opettajat löysivät lastenkirjoista 32 erilaista arvoa. Opettajien luetuttamissa lastenkirjoissa eniten heidän mukaansa esiintyviä arvoja ovat suvaitsevaisuus, ystävyys, itsekunnioitus, rohkeus ja periksiantamattomuus. Ennen kaikkea lastenkirjoissa painottuvat opettajien mukaan eettiset ja sosiaaliset arvot. Opettajat toivovat lastenkirjojen välittävän pääosin samoja arvoja kuin mitä ne opettajien mukaan sisältävätkin. Edellä mainittujen arvojen lisäksi opettajat haluaisivat lastenkirjojen edistävän kunnioitusta luontoa kohtaan. Lastenkirjoilta toivotaan syvyyttä, ei pelkästään didaktisuutta ja viihteellisyyttä. Lastenkirjojen toivotaan välittävän demokraattisia ja tiettyyn ideologiaan sitoutumattomia arvoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Monika Autio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.