University of Oulu

Uralähtöinen ajattelu työkyvyttömyyteen reagoimisen keinona

Saved in:
Author: Moilanen, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183407
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Moilanen, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tuunainen, Juha
Reviewer: Tuunainen, Juha
Okkonen, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Työkyvyttömyys on ikävä asia niin työntekijän itsensä, työnantajan sekä koko yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Kun työntekijä ei enää kykene suoriutumaan tehtävistään, on edessä pohdinta siitä, kykeneekö hän mahdollisesti muihin tehtäviin yrityksen sisällä, alkaako hän etsiä töitä muiden yritysten palveluksesta vai joutuuko hän hakeutumaan työkyvyttömyyseläkkeelle. On selvää, että urapolkuihin nojaava ensimmäinen vaihtoehto on usein kannattavin ratkaisu kaikille osapuolille.

Tutkielma tarkastelee työkyvyttömyyden ja ura-ajattelun teemoja suomalaisen elintarvikealan yrityksen kontekstissa. Pyrkimyksenä oli selvittää, onko yrityksen mahdollista varautua työkyvyttömyystapauksien aiheuttamiin haasteisiin urapolkuajattelua hyödyntäen. Aiemmissa uratutkimuksissa on korostunut asiantuntija- ja tietotyötä tekevien toimihenkilöiden näkemys, mutta suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden ajatusten ja kokemusten tarkastelu on jäänyt vähälle. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täydentämään kyseistä aukkoa. Tutkielma tarkasteleekin juuri suorittavaa työtä tekevien näkemyksiä ja kokemuksia omaan osaamiseen ja urakäsityksiin liittyen, sekä pyrkii selvittämään, löytyykö heidän keskuudessaan kiinnostusta toimihenkilötehtäviä kohtaan. Tutkielmassa on sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen piirteitä. Empiirinen osio koostuu kyselylomakkeiden sekä sähköpostihaastatteluiden avulla kasatusta aineistosta.

Tutkielman tulokset osoittavat, että kohdeyrityksen työntekijöistä suuri osa ei koe itsellä olevan uraa, vaikka yleisesti tarkasteltuna he mieltävät urakäsitteen horisontaaliseksi. Lisäksi tulokset tuovat ilmi sen, että koulutus- sekä osaamistaso on yrityksen työntekijöiden joukossa hyvin vaihtelevaa ja moninaista. Merkittävä havainto on myös se, että moni työntekijä kokee mahdollisen uudelleentyöllistymisen toisiin tehtäviin muissa yrityksissä olevan haastavaa. Tutkielman tulokset kannustavat uralähtöiseen ajatteluun ja tukevat ajatusta siitä hyödyllisenä tekijänä työkyvyttömyyttä kohdanneiden työntekijöiden uudelleentyöllistämisprosessissa. Uramahdollisuuksia ja tavoitteita tulisikin pohtia jo silloin, kun työntekijöiden työkyky on vielä hyvä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Moilanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.