University of Oulu

Lean and agile : a comparison between two theories

Saved in:
Author: Lempinen, Aapeli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183426
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lempinen, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Tuunainen, Juha
Description:

Abstract

Lean and agile are both theories that firms can utilize for a variety of purposes. The purpose of this study is to compare the two on a general level and draw clear conclusions on when the two can be applied and what determines which approach should be used. The research questions are: “Are lean and agile equally applicable in various situations?”, “Is there a specific factor that determines which approach is better suited for the a certain situation?” and “Can both approaches be used simultaneously?”.

The paper first describes both approaches and their applications, comparing lean and agile in a variety of contexts. Finally, a systematic literature review is carried out and conclusions are made based on the review. The goal of the literature review is to determine what conditions lean and agile are each suited for and if both approaches can be utilized simultaneously.

The systematic literature review confirms that lean is more suited for stable conditions, whereas agile is recommended when the demand is unstable and markets are more volatile. Moreover, newer literature suggests that both approaches can be utilized simultaneously, even though some past literature has suggested that the two theories are competing paradigms.

Tiivistelmä

Lean ja agile ovat molemmat teorioita joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Tämän työn tarkoitus on vertailla molempia yleisellä tasolla ja tehdä johtopäätöksiä siitä, milloin leania ja agilea voidaan käyttää ja mikä määrittää kumpi on sopivampi tiettyihin olosuhteisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat: "Ovatko lean ja agile yhtä käyttökelpoisia eri tilanteissa?", "Onko olemassa jotain tiettyä tekijää mikä määrittää kumpaa lähestymistapaa tulisi käyttää?" sekä "Voidaanko molempia käyttää yhtä aikaa?".

Tutkimus alkaa molempien ajattelutapojen avaamisella ja vertailulla eri käyttökohteissa. Tämän jälkeen tehdään systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen pohjalta johtopäätökset. Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on selvittää mihin olosuhteisiin lean ja agile todella sopivat, sekä voiko molempia lähestymistapoja käyttää yhtä aikaa.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus vahvistaa propositiot joiden mukaan lean sopii olosuhteisiin joissa markkinat ja kysyntä ovat vakaita ja ennustettavissa, kun taas agile on omiaan kun olosuhteet ja kysyntä ovat epävakaampia. Lisäksi uudemmasta kirjallisuudesta nähdään että molempia käyttötapoja voidaan käyttää yhtä aikaa, vaikka vanhemman kirjallisuuden mukaan näin ei ole.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aapeli Lempinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.