University of Oulu

”Kyllä siellä musiikintunneilla ihan tekemällä tehhään.” : vanhempien käsityksiä yläkoulun musiikinopetuksesta

Saved in:
Author: Ala-Aho, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183441
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ala-Aho, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sutela, Katja
Reviewer: Keränen, Virve
Sutela, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus keskittyy vanhempien käsityksiin yläkoulun musiikinopetuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata niitä käsityksiä, joita vanhemmilla on yläkoulun musiikinopetuksesta ja esittää käsitysten laadulliset variaatiot. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota tutkittua tietoa vanhempien käsityksistä yläkoulun musiikinopetuksesta, jotta musiikinopetuksen roolia ja tarkoitusta yleissivistävässä peruskoulussa voitaisiin tarpeen vaatiessa tehdä näkyvämmäksi.

Tutkimuksen teoriaosuus koostuu kahdesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen sekä esteettisen, että praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofian suuntauksia, joilla pyrin selittämään musiikkikasvatuksen päämääriä ja merkitystä. Toisessa luvussa syvennyn suomalaiseen musiikinopetukseen tarkastelemalla Suomen musiikinopetuksen historiaa ja voimassa olevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Musiikinopetuksen historian tarkastelun tarkoituksena on kuvata musiikinopetuksen lähtökohtia ja kehittymistä suomalaisessa peruskoulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa keskityn erityisesti opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin ja yläkoulun musiikin opetussuunnitelmaan, joiden tarkoituksena on kuvata nykyisen musiikinopetuksen raameja, kuten tehtäviä ja tavoitteita.

Tämä tutkimus on fenomenografinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimusjoukkoni koostuu seitsemästä (N=7) yläkouluikäisen lapsen vanhemmasta, joista neljä oli naisia ja kolme miehiä. Haastateltavat olivat 36–54 -vuotiaita. Haastattelujen litteroinnin jälkeen analysoin tutkimusaineiston fenomenografisesti. Vanhemmat käsittävät yläkoulun musiikinopetuksen ensisijaisesti toiminnallisena opetuksena, joka edistää oppilaiden tasa-arvoa ja tarjoaa oppilaille erilaisia kokemuksia. Vanhempien käsitysten mukaan toiminnallinen musiikinopetus kehittää erityisesti oppilaiden vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Lisäksi vanhemmat ymmärtävät musiikinopetuksella olevan mahdollisuuksia kehittää oppilaiden tunnetaitoja. Vanhempien mukaan musiikki myös poikkeaa oppiaineena yläkoululaisten muusta koulutyöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Ala-Aho, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.