University of Oulu

Aihemallinnuksen hyödyntäminen resilienssikirjallisuuden piilevien teemojen määrittelyssä

Saved in:
Author: Riepponen, Tapio1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183445
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Riepponen, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Simonen, Jaakko
Oikarinen, Elias
Description:

Tiivistelmä

Talous kohtaa lähtökohdiltaan ja laajuudeltaan erilaisia shokkeja, joista esimerkkeinä voidaan mainita vuoden 2008 finanssikriisi ja vuonna 2020 koronaviruspandemian vaikutuksista aiheutunut shokki talouteen. Mukautumiskykyä erilaisiin shokkeihin selitetään tyypillisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden käsitteen avulla. Käsitettä käytetään esimerkiksi psykologian, ekologian ja taloustieteen kirjallisuudessa. Resilienssin määritteleminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, eikä akateemisessa kirjallisuudessa vallitse yksimielisyyttä käsitteen määritelmästä. Kirjallisuudessa käsitteen käyttö on kuitenkin lisääntynyt 2000-luvulla merkittävästi.

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään taloustieteen resilienssiä käsittelevästä kirjallisuudesta teemat, joiden ympärillä resilienssiä tutkitaan. Teemojen määrittelyssä hyödynnetään aihemallinnusta, joka on moderni koneoppimiseen perustuva tutkimusmenetelmä. Menetelmä soveltuu laajan kirjallisuusaineiston läpikäyntiin. Menetelmän eduksi voidaan nostaa sen muodostamat yhteenvedot vaikeasti havaittavista piilevistä teemoista, joita kutsutaan aiheiksi.

Tutkielmassa tarkastellaan myös, miten resilienssiä mitataan ja miten se määritellään taloustieteen kirjallisuudesta esiin nousevissa aiheissa. Lisäksi tarkastellaan kirjallisuuden kehitykseen vaikuttaneita tunnettuja tutkimuspapereita ja aiheita yhdistelevien tutkimuspapereiden avulla perehdytään aiheiden välisiin yhteyksiin. Edellä mainittuja analysoidaan perinteisen kirjallisuuskatsauksen avulla.

Tutkielman aineistona on englanninkieliset Economics, Econometrics and Finance pääluokkaan Scopus-tietokannassa kuuluvat resilienssikirjallisuuden tutkimuspapereiden tiivistelmät vuosilta 1958–2020. Tutkimusaineistosta tunnistetaan 17 aihetta, jotka kuvaavat taloustieteen resilienssikirjallisuuden teemoja. Kirjallisuuden lisääntymisen myötä aiheita käsitellään kirjallisuudessa monipuolisemmin. Aiheet jakautuvat laajasti taloustieteen eri osa-alueille ja käsittelevät esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumista, merten luonnonvaroja, yrittäjyyttä, verkostoja ja aluetaloutta. Aiheet voidaan jakaa pitkän ajan kuluessa asteittain tapahtuvia muutoksia käsitteleviin aiheisiin ja äkillisiä lyhyen aikavälin muutoksia käsitteleviin aiheisiin. Tunnetuille tutkimuspapereille näyttäisi olevan tyypillistä yhdistellä aiheita, joiden yhdistely on epätyypillistä tämän tutkielman aineistossa.

Taloustieteen resilienssikirjallisuudesta löydetyistä aiheissa resilienssin määritelmissä voidaan havaita vaikutteita teknisestä, ekologisesta ja psykologisesta resilienssistä. Resilienssin mittaamiseen vaikuttaa se, miten resilienssi kyseisessä tilanteessa määritellään. Usein mittaamisen yhteydessä puhutaan toipumisnopeudesta, häiriön tai shokkien vaikutusten kestosta tai shokkien negatiivisten seurausten laajuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tapio Riepponen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.