University of Oulu

Yläkoulujen päättökeskiarvojen yhteys niiden lähialueiden sosioekonomisiin tekijöihin Oulussa

Saved in:
Author: Koivisto, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012193461
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Koivisto, 2020
Publish Date: 2020-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Peltonen, Jouni
Alanko, Anu
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Oulun kaupungin yläkoulujen oppimistuloksien yhteyksiä koulujen sijaintialueiden sosioekonomisiin tekijöihin. Tutkimuksessa selvitettiin Oulun yläkoulujen päättökeskiarvojen yhteyttä koulujen lähialueiden tulo- ja koulutustasoihin. Tutkimusaihe on ollut ajankohtainen esimerkiksi PISA-tulosten osoittaman koulujen eriytymiskehityksen vuoksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteyksiä koulujen lähialueiden ja oppimistulosten väliltä löytyy, mutta tutkimus on Suomessa keskittynyt pääosin pääkaupunkiseudulle. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrittiin laajentamaan aihetta käsittelevää tutkimusta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja Pohjois-Suomeen.

Tutkielma toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin korrelaatio- ja regressioanalyysien keinoin. Aineistona käytettiin paikkatieto-ohjelmalla käsiteltyjä Tilastokeskuksen tuottamia yhdyskuntarakenteen seuranta-aineistoja ja Oulun kaupungilta saatuja yläkoulujen päättökeskiarvoja. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaus tutkimuskysymykseen: Onko Oulun yläkouluissa näkyvissä päättökeskiarvojen eriytymistä, jota voitaisiin selittää koulun lähialueen sosioekonomisilla tekijöillä? Lisäksi tarkasteltiin mitkä analysoidut sosioekonomiset tekijät selittävät eriytymistä parhaiten, sekä kuinka tulokset vertautuvat aiempiin tuloksiin erityisesti Suomessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys taustoittaa koulujen eriytymistä ja sen taustalla vaikuttavia ilmiöitä Suomessa.

Tulokset osoittivat, että Oulun yläkoulujen välillä on nähtävissä eriytymistä, joka on yhteydessä niiden lähialueiden sosioekonomisiin tekijöihin. Voimakkaimmin päättökeskiarvoihin yhteydessä oli keskiasteen koulutuksen saaneiden työssäkäyvien osuus koulun lähialueen työssäkäyvistä. Yhteys oli negatiinen ja regressioanalyysien mukaan osuus selittää yksin noin kolmanneksen päättökeskiarvojen vaihtelusta. Tuloksiin liittyy joitakin epävarmuuksia, eikä niitä voida pitää kaikilta osin luotettavina tai merkitsevinä. Tulokset ovat samankaltaisia aiempien tutkimuksien kanssa, ja taustateoriaan nojautuen alueellisilla sosioekonomisilla tekijöillä voidaan selittää koulujen päättökeskiarvojen vaihtelua Oulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Koivisto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.