University of Oulu

Kuvakirjat esiopetuksen opetusmenetelmänä

Saved in:
Author: Hattunen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012193469
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hattunen, 2020
Publish Date: 2020-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille kuvakirjojen käytön hyöty esiopetuksen opetusmenetelmänä, pohtia opettajan roolia tässä työtavassa sekä käydä läpi esiopetuksen kehittämistarvetta muun muassa lastenkirjallisuudesta käsin tarkasteltuna. Kandidaatin tutkielmani on kvalitatiivinen tutkimus ja toteutustapana käytin narratiivista kirjallisuuskatsausta, jossa yhdistyvät teoria ja kokemuksellisuus sekä tarvittaessa kriittisyys. Asetin tutkimukselleni kolme tutkimuskysymystä: Mikä on lastenkirjallisuuden rooli ja hyödyntämistarve esiopetusryhmässä? Mikä merkitys kuvakirjoilla on esiopetuksen opetusmenetelmänä? Millainen rooli opettajalla on kuvakirjalähtöisessä opetusmenetelmässä?

Esiopetusryhmät käyttävät vaihtelevasti lastenkirjallisuutta ja hyödyntävät kirjastojen palveluita, mutta pohdin tutkimuksessani, miksi on syytä hyödyntää kuvakirjoja vielä laajemmin lasten oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Kuvakirjat kehittävät lasten monilukutaitoa, ne toimivat tunne- ja sosiaalisten taitojen kasvattajina, lasten mielikuvituksen vahvistajina, innostavat lukemiseen ja antavat kipinän pitkäkestoisen leikin syntymiselle. On osoitettu opettajien kaipaavan opetusjärjestelyiden, työtapojen, pedagogisten periaatteiden ja toiminnan suunnittelun kehittämistä esiopetusryhmissä. Keinoja esiopetuksen pedagogiikan kehittämiseen on löydettävissä, mutta löytävätkö keinot ja niiden toteuttajat toisensa. Opettajille kuvakirjat toimivat suoran ja epäsuoran ohjaamisen välineenä, esiopetuksen opetusmenetelmien rikastuttajina ja esiopetusryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen kasvattajina. Lapsella on oikeus innostua ja kokeilla uutta, ja opettajan tulee omalla ammattitaidollaan taata esiopetusikäiselle lapselle hyvät oppimisvalmiudet oppimisen ongelmien minimoimiseksi ensimmäisten kouluvuosien aikana. Kuvakirjojen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat ja opettajien laajojen opetuksen toteuttamismahdollisuuksien ansiosta vain mielikuvitus on rajana, sillä jos aikuinen innostuu, myös lapsi innostuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on muun muassa lasten lukutaidon ja lasten lukemisen kulttuurin vahvistaminen sekä opettajien osaamisen syventäminen ja opetuksen ja oppimisen laadun tukeminen. Myös viimeisimmät PISA- ja PIRLS-tulokset viittaavat heikkojen lukijoiden määrälliseen lisääntymiseen sekä lasten lukuinnostuksen hiipumiseen, joten koen tarpeelliseksi tuoda esille kuvakirjalähtöisen opetusmenetelmän kandidaatin tutkielmassani, nostaakseni sen yhdeksi vaihtoehdoksi tämän päivän esiopetuksen kehittämishaasteisiin.

Olen erittäin kiinnostunut tutkimaan aiheesta lisää ja laajentamaan tutkimusaluettani, joten aikomuksenani on jatkaa saman aiheen parissa myös pro gradu -tutkielmaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Hattunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.