University of Oulu

Mikromuovien poistossa jätevesistä käytettyjä menetelmiä

Saved in:
Author: Paaso, Krista1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101141023
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Paaso, 2021
Publish Date: 2021-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Mikromuovit ovat alle 5 mm kokoisia muovihiukkasia, joita syntyy esimerkiksi suurempien muoviesineiden hajotessa. Mikromuovit voivat päätyä jäteveteen esimerkiksi synteettisten vaatteiden pesun seurauksena. Työn tavoitteena on selvittää, missä jätevedenpuhdistuksen prosesseissa jätevedestä poistuu mikromuoveja, kuinka paljon mikromuoveja poistuu sekä mikromuovien vaikutukset jätevesilietteen laatuun. Työ on tehty keräämällä tietoa eri tiedonlähteistä, kuten tutkimuksista, artikkeleista sekä kirjoista.

Jätevedenpuhdistamolla tuloveden mukana tulleista mikromuoveista saadaan poistettua 96–99,9 %. Suurin osa mikromuoveista poistuu puhdistusprosessin alkuvaiheen fysikaalisissa puhdistusmenetelmissä, joihin kuuluvat mm. välppäys, siivilöinti sekä esiselkeytys. Mikromuoveja poistuu myös aktiivilieteprosessin sekä jälkiselkeytyksen aikana, ja poistumista voidaan tehostaa lisäämällä jäteveteen flokkien muodostumista edistäviä kemikaaleja. Mikromuovien poistumista tehostaa myös tertiääristen poistomenetelmien käyttö, joista tehokkaimmaksi on havaittu membraanisuodatus. Jätevedestä poistetut mikromuovit siirtyvät jätevesilietteeseen, joka yleisimmin käsitellään mädätyksen ja kompostoinnin yhdistelmällä, minkä aikana mikromuovien poistumista ei juurikaan tapahdu. Mikromuovien määrää jätevesilietteessä voidaan vähentää lietteen poltolla. Käsittelyn jälkeen lietettä voidaan hyödyntää esim. viherrakentamisessa sekä lannoitteena maataloudessa.

Methods to remove microplastics from municipal wastewater

Abstract

Microplastics are small plastic particles smaller than 5 mm diameter and can be created from larger plastic pieces breaking down. Microplastics can end up in wastewaters for example due to synthetic clothing breaking down when being washed. The target for this thesis is finding which treatment processes remove microplastics from wastewaters in wastewater treatment plants, in what quantities, and the effects of microplastics to the sewage sludge. The thesis is done by collecting information from different sources, such as different researches, articles and books.

96–99.9% of the microplastics coming to the wastewater treatment plant can be removed in the treatment process. Most of the microplastics are removed in the beginning of the treatment process by physical methods like screening, filtering, and pre-sedimentation. Microplastics are also removed in activated sludge process and final sedimentation. The removal of microplastics in the activated sludge process can be boosted by adding certain chemicals. Some tertiary treatments increase the amount of microplastics removed. The most efficient tertiary treatment for removing microplastics is membrane filtering. The microplastics removed from the wastewater will end up in sewage sludge, which is often treated with the combination of anaerobic digestion and composting. The amount of microplastics in the sewage sludge can be reduced by burning the sludge. The treated sewage sludge is used for example in landscaping and as a fertilizer in agriculture.

see all

Subjects:
Copyright information: © Krista Paaso, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.