University of Oulu

Mielialan ja tunteiden säätely nuoruudessa musiikin avulla

Saved in:
Author: Varjo, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101201036
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Varjo, 2021
Publish Date: 2021-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokela, Nina
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Sutela, Katja
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee musiikin avulla tehtyä mielialasäätelyä nuoruudessa. Tutkielmassa tarkastelen nuorten musiikin kuuntelua. Hypoteesini on, että nuoret käyttävät musiikkia mielialan ja tunteiden säätelyyn. Teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen nuoruutta ja sen eri vaiheita sekä kehitystehtäviä. Lisäksi tarkastelen nuoren mielialaa, musiikin kuuntelemista ja tunteiden säätelyä.

Nuoruus on siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen. Nuoruus alkaa murrosiästä, johon kuuluu paljon fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Nuoruuden vaiheet ovat varhaisnuoruus, keskinuoruus ja myöhäisnuoruus. Ihmisen elämänvaiheisiin kuuluu erilaisia kehitystehtäviä eli tavoitteita ja haasteita. Keskinuoruuden yksi tärkeimmistä kehitystehtävistä on oman identiteetin muodostaminen. Ihmisen mielialaan vaikuttaa eniten oman mielimusiikin kuunteleminen. Musiikin kuuntelulla on positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Nuorelle merkityksellinen musiikki on tärkeässä roolissa identiteetin muodostumisessa. Musiikki herättää tunteita ja tunteet ovat tärkeä osa nuoren vuorovaikutusta ja kehitystä.

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja lähestymistapa on fenomenologinen tutkimus. Fenomenologia pyrkii selvittämään yksilön tai suuremman joukon kokemuksia ja niiden merkityksiä tutkittavasta asiasta. Koska tutkielmani käsittelee nuorten kokemuksia musiikin kuuntelusta mielialan ja tunteiden säätelyssä, oli fenomenologia luonnollinen valinta lähestymistavaksi. Aineistonkeruun suoritin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja aineiston analysoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseeni osallistui seitsemän 15–18-vuotiasta nuorta, jotka kaikki kuuntelivat musiikkia päivittäin.

Tutkielman tuloksissa nousi esille nuorten musiikin kuuntelun kaksi päätavoitetta: mielialan parantaminen ja mielialan hallinta. Nuoret kuuntelivat mielimusiikkiaan ollessaan iloisia ja onnellisia pitääkseen hyvän olon tunteen yllä. Musiikin avulla nuoret hakivat piristystä ja energiaa päiväänsä. Nuoret saivat musiikista lohdutusta surun keskellä ja musiikin avulla nuoret pääsivät yli elämän vaikeista hetkistä. Musiikki auttoi keskittymään ja sen avulla nuoret pyrkivät rauhoittumaan ja nukkumaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Varjo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.