University of Oulu

Kasvatus lastensuojelulaitoksessa

Saved in:
Author: Kynkäänniemi, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101201037
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kynkäänniemi, 2021
Publish Date: 2021-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa lähestytään teoreettisesti kasvatuksen käsitettä lastensuojelulaitosten toteuttaman kasvatustyön kontekstissa. Työ rajautuu tarkastelemaan huostaanotettujen lasten pitkäaikaista sijaishuoltoa laitosluvilla toimivissa sijaishuoltoyksiköissä, missä kasvatus käsitetään näkökulmaksi tarkastella sijoitetun lapsen ja työntekijän arkea. Kasvatus laitoksessa ymmärretään tutkielmassa paitsi työntekijän ja lapsen välisenä suhteena, niin myös yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä, mikä mahdollistaa monia eri tulkintaperspektiivejä lastensuojelulaitosten toimintaan. Tutkielman lähestymistapa on monitieteinen, yhdistäen niin yhteiskuntatieteellistä kuin kasvatustieteellistäkin keskustelua. Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat paikantuvat sijoitetun lapsen elämäntilanteen ja laitoskasvatuksen ammatillisen toiminnan kuvaukseen sekä sijaishuoltoa koskevaan julkisen keskustelun analyysiin. Tutkimuksen tiedonmuodostukseen on vaikuttanut myös tutkielman tekijän monivuotinen työkokemus niin lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, opettajana kuin kehittäjänäkin.

Tutkielmassa laitoskasvatusta tarkastellaan hermeneuttisen metodologian kehyksessä, pyrkien esittämään ymmärtävä tulkinta kasvatuksesta laitoskontekstissa sekä kuvaamaan siihen liitettyjä merkityksiä. Tavoitteena ei siis ole rakentaa objektiivista tulkintaa kasvatuksesta lastensuojelulaitoksessa. Tutkielmassa sovelletaan tulkitsevaa käsitetutkimusta, jossa tulkinta ymmärretään prosessiksi, jossa tulkitsija, tulkinta ja teksti ovat keskeisiä vuorovaikutussuhteessa olevia elementtejä. Tutkimuskysymys on, miten kasvatus käsitteellistyy lastensuojelulaitosten toteuttaman kasvatustyön kontekstissa.

Tutkimuksen teoreettinen perusta muodostuu kasvatuksen kuvauksesta ja analyysista kasvatustieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen peilaten. Näkökulmina kasvatukseen tutkielmassa esitellään kasvatuksen käsitteen moniulotteisuus, vuorovaikutuksen merkitys kasvatuksessa sekä analysoidaan kriittisen kasvatustieteen katsetta kasvatuksen poliittisuuteen. Tutkielmassa avataan myös vallan ja kasvatuksen välisiä kytköksiä. Tutkielman toinen teoreettinen lähtökohta paikantuu kasvatuksen käsitteen kuvaukseen lastensuojelulaitoksessa tutkimuskirjallisuuden luennan valossa, minkä yhteydessä analysoidaan laitosta kasvuympäristönä, kasvatustyön suhdeperustaisuutta sekä kasvatusta yhteisössä.

Tutkielman lopuksi esitetään johtopäätöksinä synteesi siitä, minkälaisia merkityksiä kasvatuksesta lastensuojelulaitoksessa löytyi. Laitoskasvatus ja sen tutkiminen asetetaan yhteiskuntapoliittiseen tulkintakehykseen, minkä lisäksi merkityksiä kuvataan kasvatuksen tehtävinä, jotka asetetaan vuoropuheluun kasvatustieteellisen käsiteajattelun kanssa. Kasvatuksen tehtäviä luokitellaan tutkielmassa kasvatuksen käytännölliseen, institutionaaliseen, sosialisaatio- ja suojelutehtävään. Tutkielman johtopäätöksissä esitetään myös kokoava tulkinta kasvatuksen käsitteellistymisestä lastensuojelulaitosten kontekstissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Kynkäänniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.