University of Oulu

Luokanopettajien näkemyksiä opetukseen integroidusta liikunnasta oppimisprosessin eri vaiheissa

Saved in:
Author: Luukka, Juuli1; Valkonen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.9 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101201046
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luukka; R. Valkonen, 2021
Publish Date: 2021-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten fyysinen kokonaisaktiivisuus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana useista toimenpiteistä huolimatta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 painotetaan fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä koulupäiviin oppimista edistävästi. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella luokanopettajien näkemyksiä opetukseen integroidun liikunnan soveltuvuudesta oppimisprosessin eri vaiheisiin.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mihin oppimisprosessin vaiheisiin opetukseen integroidut liikunnalliset opetusmenetelmät soveltuvat ja missä oppimisprosessin vaiheissa luokanopettajat hyödyntävät niitä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin minkälaisia opetukseen integroituja liikunnallisia opetusmenetelmiä luokanopettajat käyttävät eri oppimisprosessin vaiheissa. Tutkielmassa opetukseen integroidulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisia toiminnallisia opetusmenetelmiä, joissa liike ja liikkuminen on integroitu jollakin tavalla osaksi oppimistapahtumaa. Tutkielmassa oppimisprosessia tarkastellaan vaiheiden orientoituminen, uuden aineksen prosessointi, opitun koostaminen ja soveltaminen sekä opitun reflektointi kautta.

Tätä kvalitatiivista tukimusta ohjasi fenomenografinen tutkimusote. Helmikuussa 2019 kerätty tutkimusaineisto koostui luokanopettajien (n=18) yhteensä kuudesta pienryhmäkeskustelusta. Osallistujia oli kaikilta alakoulun luokka-asteilta. Aineiston analysoinnissa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mihin oppimisprosessin vaiheisiin opetukseen integroidut liikunnalliset opetusmenetelmät soveltuvat sekä missä oppimisprosessin vaiheissa luokanopettajat hyödyntävät niitä, vastaamiseksi käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Toiseen tutkimuskysymykseen, minkälaisia opetukseen integroituja liikunnallisia opetusmenetelmiä luokanopettajat käyttävät eri oppimisprosessin vaiheissa, vastaamiseksi aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulokset osoittivat, että opetukseen integroitu liikunta soveltui kaikkiin oppimisprosessin vaiheisiin. Erityisesti sen koettiin soveltuvan uuden aineksen prosessointiin sekä opitun koostamiseen ja soveltamiseen. Kaikkiin oppimisprosessin vaiheisiin saatiin käytännön esimerkkejä, jotka olivat sovellettavissa useisiin eri oppiaineisiin. Tutkimus osoitti, että oppilaat kokivat opetukseen integroidun liikunnan erittäin mielekkäänä opetusmenetelmänä ja osallistuivat mielellään sen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimustulokset antavat suuntaa sille, että liikuntaa voidaan integroida kaikkien oppiaineiden opetukseen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6. Opetukseen integroidulla liikunnalla voidaan näin ollen pyrkiä lisäämään vähän liikkuvien lasten fyysisen aktiivisuuden määrää koulupäivän aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuli Luukka; Riikka Valkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.