University of Oulu

Lasten ja nuorten käyttämän media-ajan yhteys viikoittaisen liikunnan määrään

Saved in:
Author: Takalahti, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Pages: 17
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101201048
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Takalahti, 2021
Publish Date: 2021-01-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten median käyttö on noussut uutisissa ja kahvipöytäkeskusteluissa useita kertoja puheenaiheeksi. Kasvava median käyttö passivoi ja vie aikaa aktiiviselta vapaa-ajalta, esimerkiksi liikunnalta. Tutkimuksen kohteeksi nousikin kysymys, että onko asia todella näin. Viekö liiallinen median käyttö aikaa viikoittaisesta liikkumisesta? UKK-instituutin suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään 1.5 tuntia päivässä ja median ruutuajan tulisi olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Tässä tutkielmassa käytettävä aineisto on Nuorisoasiain neuvottelukunnan teettämä tutkimus lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käytöstä ja liikuntatottumuksesta. Aineisto on kerätty vuonna 2016 poikittaisella haastattelututkimuksella, jossa on mukana Suomessa asuvia 7–29-vuotiaita. Tutkimuspopulaation valinta toteutettiin yksinkertaisella satunnaisotannalla ja haastattelun aineisto kerättiin puhelimitse ja kasvotusten. Aineistossa on yhteensä 295 muuttujaa ja 1205 havaintoa.

Tutkimukseen valittiin aineistosta avainmuuttujiksi kuusi muuttujaa. Vastemuuttujiksi valittiin oma arvio median käytöstä sekä liikunnan viikoittainen määrä. Selittäviksi muuttujiksi valikoitui ikä, sukupuoli, maakunta ja asuinpaikka. Tutkimusongelmia muodostui kolme ja tutkimusmenetelminä käytettiin avainmuuttujien analysoinnissa ristiintaulukointia ja logistista regressiota.

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että vastaajan iällä on yhteyttä median käytön ja liikunnan määrään. Mitä vanhempi vastaaja, sitä enemmän hän arvioi käyttävänsä mediaa ja liikkuvansa vähemmän. Lisäksi pientä näyttöä saatiin sille, että median liiallisella käytöllä on yhteyttä vähäisen liikunnan määrään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Takalahti, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.