University of Oulu

Mediakasvatuksen ja sosiaalisen median sisältyminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Saved in:
Author: Haakana, Hilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101281098
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Haakana, 2021
Publish Date: 2021-01-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Mediakasvatuksella on suomalaisessa yhteiskunnassa vahva alusta ja moninainen historia. Sitä voidaan luonnehtia hyvin monimerkitykselliseksi ilmiöksi, joka pitää sisällään laajan kattauksen eri käsitteitä. Vuosikymmenien aikana mediakasvatusta on kutsuttu muuttuvin termein, mutta sisällössä ja tavoitteissa on nähtävissä yhtäläisyyksiä. Palsa ja Ruokamo (2020) kuvailevat Suomen olevan kansainvälisessä vertailussa edelläkävijänä medialukutaidon edistämisessä, joka on yksi mediakasvatuksen päätavoitteista.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten mediakasvatus ja sosiaalinen media sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Merkittävänä lähteenä toimii perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2014, joka määrittelee ehdot, jonka mukaan opetus tulee järjestää suomalaisissa peruskouluissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita päivitetään noin kymmenen vuoden välein. Viimeisin versio on julkaistu vuonna 2014 ja se on otettu käyttöön vuonna 2016.

Tämä tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen alussa esittelen mediakasvatuksen keskeisimmät käsitteet, joihin lukeutuvat media, mediakasvatus, medialukutaidot ja sosiaalinen media. Ohessa tuon esille mediakasvatuksen historiaa, kehitystä ja muutoksia viime vuosikymmenien ajalta. Vaikka tutkimuskohteena on suomalainen mediakasvatus, sivuan myös ohessa kansainvälisiä näkökulmia ja tutkimustuloksia.

Mediamaailman jatkuva kehittyminen vaatii ammattitaitoista sopeutumiskykyä ja ajankohtaista tietotaitoa. Opettajien on vastattava perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin ja tarjottava monipuolista sekä turvallista mediakasvatusta. Siitä johtuen mediakasvatuksen tutkiminen on hyvin merkittävä aihe suomalaisessa koulutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilma Haakana, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.