University of Oulu

Lapsen positiivisen minäkuvan kehittymisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Salmijärvi, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102031105
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Salmijärvi, 2021
Publish Date: 2021-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen lapsen minäkuvan kehitystä ikävuosina 0–6. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä sekä omaa että muiden tietoisuutta varhaiskasvatusikäisen lapsen positiivisen minäkuvan kehityksestä, ja millä tavoin sitä voidaan varhaiskasvatuksessa tukea. Lapsuus on hyvin keskeinen osa-alue ihmiselämää ja sillä on tärkeä merkitys koko yksilön myöhemmälle elämälle. Halusin tuoda esille varhaiskasvatuksen tärkeyden niin yhteiskunnalle, huoltajille kuin yksittäiselle lapselle.

Tutkielmassa käsittelen ensimmäisenä varhaiskasvatusta, sillä se toimii kontekstina tutkielmassani. Tämän jälkeen käsittelen lapsen minäkuvaa ja sen kehittymistä. Minäkuvaan liittyvä käsitteistö on hyvin laaja, eikä sitä voida rajata ainoastaan minäkuvan käsitteeseen. Käsittelen siksi myös käsitettä itsetunto, joka kiinnittyy vahvasti minäkuvaan. Minäkuva on käsitteenä tärkeä, koska se vaikuttaa ihmisen elämään moniulotteisesti. Tutkielman viitekehys sisältää myös lapsen positiivisen minäkuvan tukemista eri näkökulmien muodossa. Niitä ovat lapsilähtöisyys, vuorovaikutus, kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen sekä välittävä ilmapiiri. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkimustulokset osoittivat, että lapsen minäkuva lähtee rakentumaan heti syntymän jälkeen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Minäkuva kehittyy muun muassa kehonliikkeiden, riittävän hoivan, leikin, omien esineiden ja käyttäytymisen sekä saadun palautteen kautta. Oleellisinta minäkuvan kehityksessä on kuitenkin kokemus siitä, miten lapselle läheiset ja tärkeät ihmiset näkevät hänet ja mitä he ajattelevat hänestä. Ihminen loppujen lopuksi haluaa tuntea itsensä tärkeäksi ja rakastetuksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli tässä on tärkeä. He muovaavat kasvuympäristöstä sellaisen, jossa jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Lapsi tarvitsee aikuiselta läsnäoloa, aitoa kiinnostusta, nähdyksi tulemista, kuuntelemista, kunnioitusta ja läheisyyttä. Monen eri kirjallisuuden kautta nousi esille turvallisuuden, rakkauden sekä yhteenkuuluvuuden tuntemisen tärkeys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Salmijärvi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.