University of Oulu

Kolottaa, jomottaa, kivistää : kipua kuvaavien verbien semantiikkaa

Saved in:
Author: Kangas, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091120
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangas, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani lähimerkityksisten kipua kuvaavien verbien kolottaa, jomottaa ja kivistää semantiikkaa kognitiivisen kieliopin näkökulmasta. Tarkastelen, millaisia piirteitä tutkimieni verbien hahmoon ja semanttiseen kehystietoon sisältyy. Lähtökohtanani on se, että tutkimieni verbien väliltä löytyy merkityseroja, vaikka niitä kaikkia käytetään kivun kuvaamiseen. Kyselytutkimukseni aineisto koostuu 217 informantin antamasta vastauksesta, jotka olen kerännyt sähköisellä kyselylomakkeella.

Tutkimustuloksistani käy ilmi, että tutkimani verbit sisältävät niin semanttisia yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksiakin. Verbit eroavat toisistaan siinä, millaisia aktiivisia vyöhykkeitä eli ruumiinosia ne aktivoivat. Verbi kolottaa aktivoi aktiiviseksi vyöhykkeekseen useimmiten selän, polven, hampaan tai luut. jomottaa-verbin aktiivisena vyöhykkeenä taas esiintyy useimmiten pää tai hammas. Pää on myös verbin kivistää useimmiten aktivoima aktiivinen vyöhyke, mutta toiseksi useimmiten tämä verbi aktivoi aktiiviseksi vyöhykkeekseen ruumiinosan vatsa.

Informanttien vastausten perusteella tutkimistani verbeistä löytyy eroja siinä, millä tavalla ne kuvaavat kivun voimakkuutta, kestoa ja paikallisuutta. Semanttinen yhtäläisyys löytyy verbien kuvaamasta kivun paikallisuudesta, sillä informanttien käsitysten mukaan jokaisella tutkimallani verbillä kuvataan paikallista kipua. Kivun voimakkuuden ja keston suhteen verbien merkitykset kuitenkin eroavat toisistaan. Lisäksi jokaisen verbin semanttinen kehystieto sisältää kunkin verbin kohdalla sellaista tietoa, joka ei toisten verbien merkityksiin sisälly. Tutkimukseni antaa sanakirjoista löytymätöntä lisätietoa kipua kuvaavien verbien merkityseroista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Kangas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.