University of Oulu

Kin-partikkelin syntaktiset ympäristöt

Saved in:
Author: Vanninen, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091128
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Vanninen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa olen tutkinut kin-partikkelin esiintymistiheyksiä aineistoni syntaktisissa ympäristöissä. Olen tarkastellut kin-partikkelin esiintymistä syntaktisissa lausetyypeissä sekä lauseenjäsenissä. Aineistonani olen käyttänyt Korpin aineistoa ”Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita”. Kaikki tutkimani lauseet ovat Juhani Ahon teoksesta Lohilastuja ja kalakaskuja (1921). Asettamani tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Mitkä syntaktiset lausetyypit yleisimmin sisältävät kin-partikkelin? 2. Mihin lauseenjäseniin kin-partikkeli yleisimmin liittyy?

Olen analysoinut aineistoani syntaktisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Tulosteni mukaan kin-partikkeli liittyy useimmin monikäyttöisiin lausetyyppeihin. Aineistossani kaikkein eniten kin-partikkeliesiintymiä on intransitiivilauseissa ja toiseksi eniten transitiivilauseissa. Nämä kaksi lausetyyppiä muodostavat valtaosan aineistoni kin-partikkeliesiintymistä. kin-partikkelin sisältävistä lauseenjäsenistä selkeästi yleisin on adverbiaali, sillä vajaa puolet kaikista aineistoni esiintymistä on liittynyt adverbiaaliin. Toiseksi eniten kin-partikkeliesiintymiä on predikaateissa ja kolmanneksi eniten subjekteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Vanninen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.