University of Oulu

Svaavokaali ja inessiivin päätevariantit oululaisten yliopisto-opiskelijoiden puheessa

Saved in:
Author: Piltonen, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091129
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Piltonen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani oululaisten yliopistossa opiskelevien nuorten aikuisten puhekieltä. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, miten svaavokaali ja inessiivin eri päätevariantit edustuvat oululaisopiskelijoiden puheessa. Keskityn selvittämään erityisesti sukupuolten välisiä eroja edellä mainittujen murrepiirteiden esiintymisessä. Tämän lisäksi kiinnitän huomiota siihen, onko keskustelutilanteella vaikutusta informanttien murteenkäyttöön.

Olen saanut tutkimukseeni valmiin aineiston, joka on kerätty syksyllä 2019. Tutkimukseni informantit ovat 18–24-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka opiskelevat Oulun yliopistossa. Tutkimuksessani on yhteensä yksitoista informanttia, joista kuusi on naisia ja viisi miehiä. Aineistoni koostuu neljästä noin puolen tunnin mittaisesta ryhmä- tai parikeskustelusta, joten aineistoni kokonaispituus on noin kaksi tuntia. Olen litteroinut keskustelujen äänitteistä kaikki svaavokaalin ja inessiivin eri päätevarianttien esiintymät sekä laskenut niiden esiintymisfrekvenssit ja prosentuaaliset jakaumat.

Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että svaavokaalia ja yksinäis-s:llistä inessiiviä esiintyy oululaisopiskelijoiden puheessa, mutta opiskelijat suosivat niiden yleiskielisiä vastineita huomattavasti enemmän. Tutkimuksessani sukupuolten välillä on havaittavissa merkittäviä eroja, sillä miehet käyttävät sekä svaavokaalia että yksinäis-s:llistä inessiiviä selvästi naisia enemmän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Piltonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.