University of Oulu

”Jumalan läsnäoloa ei ole peruttu” : diskurssianalyyttinen tutkielma seurakuntalehtien koronapandemiaa käsittelevistä pääkirjoituksista

Saved in:
Author: Kinnunen, Kaisla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091142
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kinnunen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä diskurssianalyyttisessa kandidaatintutkielmassa tutkitaan, miten suomalaiset seurakuntalehdet merkityksellistävät koronapandemiaa ja kirkon toimijuutta kriisissä. Tutkimuksen huomio kiinnittyy erityisesti siihen, miten kielelliset valinnat rakentavat näitä merkityssysteemejä eli diskursseja. Lisäksi tutkimus vertailee etelän ja pohjoisen seurakuntalehtien diskursiivisia todellisuuksia.

Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä 26:sta suomalaisen seurakuntalehden pääkirjoituksesta. Tutkimuksessa sekä teoreettista että metodista viitekehystä edustaa kriittinen diskurssianalyysi. Metodisena työkaluna on sovellettu sisällönanalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin hybridiä.

Tulokset osoittavat, että seurakuntalehdet merkityksellistävät kirkon toimijuutta kriisissä sekä diakonista että hengellistä ulottuvuutta korostaen. Hengellistä ulottuvuutta korostavissa diskursseissa koronapandemia merkityksellistetään aikana, jolloin ihmiset etsivät vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin, pelkäävät kuolemaa, menettävät kontrollin, kokevat epävarmuutta ja turvattomuutta ja etsivät elämäänsä Jumalaa. Kirkon toimijuus kriisissä nähdään näiden kokemusten ja tunteiden lievittäjänä ja poistajana. Diakonisessa diskurssissa taas korostuu hengellisen tuen sijasta konkreettisemman auttamisen merkitys ja ihmisen oma vastuu. Olennaista tutkimustuloksissa on myös se, kuinka voimakkaasti aineistot merkityksellistävät koronapandemiaa kirkon uudistumisen aikana.

Etelän ja pohjoisen seurakuntalehdet rakentavat jokseenkin toisistaan poikkeavia diskursivisia todellisuuksia. Etelän aineistoissa diakoninen diskurssi aktivoituu systemaattisemmin kuin pohjoisen aineistoissa. Pohjoisen aineistot taas puhuvat etelän aineistoja enemmän koronapandemiaan liittyvistä syvistä teemoista, kuten kuolemasta. Myös suhtautumisessa kirkon uudistumiseen on eroavaisuuksia: etelän seurakuntalehdet suhtautuvat meneillään olevaan muutokseen myönteisemmin ja avoimemmin kuin pohjoisen seurakuntalehdet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisla Kinnunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.