University of Oulu

Yhdysvaltojen länsirannikon kalastuselinkeino 1800-luvun lopulla

Saved in:
Author: Väyrynen, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102131169
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Väyrynen, 2021
Publish Date: 2021-02-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Oinas-Kukkonen, Henry
Reviewer: Alenius, Kari
Kylli, Ritva
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni aiheena on Yhdysvaltojen Länsirannikon kalastuselinkeino 1800-luvun lopulla. Tarkemmin selvitän kalastuselinkeinon tilannetta nykyisten Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa pääsääntöisesti 1880-luvulla. Pyrin työssäni selittämään eroavaisuuksia tarjoamalla näille selityksiä käyttämäni lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden puitteissa. Tarkastelen asioita talous- ja elinkeinohistorian näkökulma edellä. Mielestäni on tärkeää tuntea kalastuselinkeinon kehitys laajasti, jotta sen haitallisia vaikutuksia kalakannoille ja laajemminkin ympäristölle ja ihmisille voitaisiin ehkäistä. Länsirannikon kalastuskulttuuri oli tutkimallani ajanjaksolla kirjavaa ja pyrin tarkastelemaan elinkeinoa monipuolisesti. Tarkastelen myös kalastusteollisuuden kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja niiden vaikutusta. Siirtolaisten vaikutus kalastuselinkeinoon oli erittäin suuri, joten Yhdysvaltoihin suuntautunut siirtolaisuus nousee työssäni tärkeäksi teemaksi. Lähteenä työssäni toimii 1880-luvulla laadittu Fisheries and fishery industries of the United States- raportti. Kyseessä on Yhdysvaltojen tuon aikaista kalastuselinkeinoa ja kalastusteollisuutta käsittelevä raportti. Se on erittäin monipuolinen katsaus tuon ajan Yhdysvaltojen kalastuselinkeinoon ja siksi se antaa hyvät eväät vastata tutkimuskysymyksiini. Raportin sijoittuminen 1880-luvulle määrää pitkälti tutkimukseni aikarajauksen. Täydennän työtäni vielä tutkimuskirjallisuudella. Menetelmänäni toimii aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Lähden liikkeelle aineistostani, jota pyrin tarkastelemaan työhöni liittyvien keskeisten käsitteiden kautta. Yhdistelen sitten löytämääni ja pyrin näin rakentamaan kuvan tutkimastani aiheesta ja vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksestani käy ilmi, että kalastuskulttuuri oli tutkimallani alueella ja ajanjaksolla varsin monipuolinen ala, jossa oli paljon vaihtelua. Sen muotoutumiseen vaikutti monia tekijöitä, kuten maantiede, saatavilla olevat kalat, siirtolaisten mukanaan tuomat vaikutteet ja Yhdysvaltojen yleinen kehitys kohti korkeasti teollistunutta yhteiskuntaa. Keskeiseksi teollisuudenalaksi nousi lohenkalastusteollisuus. Kalastuselinkeinon tarkastelu toimiikin eräänlaisena läpileikkauksena tuon ajan amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa siten näkemään kehityksen taakse. Tutkimukseni aihepiiri ja aineisto ovat kuitenkin varsin kapeita. Jotta aiheesta saataisiin perusteellisempi kuva, tulisi aiheesta toteuttaa laajempi ja kattavampi tutkimus. Tällöin olisi paremmin hahmoteltavissa kalastuselinkeinon ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ja mahdolliset toimenpiteet, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan kenties ehkäistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Väyrynen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.