University of Oulu

Musiikin ja matematiikan integrointi lukiotason opetuksessa

Saved in:
Author: Ilmonen, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102161176
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ilmonen, 2021
Publish Date: 2021-02-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani vastaan kysymyksiin (a) mitkä tekijät yhdistävät musiikkia ja matematiikkaa oppiaineina? sekä (b) kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida yhteen lukiotason opetuksessa? Musiikki ja matematiikka ovat intohimojani ja tulevaisuudessa pyrkimyksenäni on päästä opettamaan musiikkia ja matematiikkaa lukioon. Tästä syystä valitsin kohteeksi lukiotason opetuksen. Laaja-alaista osaamista painotetaan lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) ja tämä tapahtuu, kun lähestytään samaa aihetta eri näkökulmista. Tutustun lukion opetussuunnitelman perusteisiin: tutkin, mitä musiikista sanotaan, mitä matematiikasta sanotaan ja lopuksi mitä yhteistä näiden kahden oppiaineen tavoitteista löydetään. Näin saan perustellun pohjan musiikin ja matematiikan integroimiseen lukiotasolla.

Perustelen jo tehtyihin tutkimuksiin nojautuen sitä, kuinka paljon musiikissa ja matematiikassa on samaa. Niiden on huomattu olevan lähellä toisiaan jo kauan aikaa sitten historiassamme. Kuuluisa Pythagoras oli ensimmäinen, joka löysi yhteisen polun musiikin ja matematiikan historiassa. Avaan tutkimuksia liittyen muun muassa sykkeeseen ja rytmiin, transponointiin ja mittasuhteisiin, notaatioon ja geometriaan sekä intervalleihin ja logaritmeihin. Selitän myös sitä, kuinka nämä ko. musiikin ja matematiikan termit ovat yhdistettävissä toisiinsa. Musiikkikasvatuksella on huomattu olevan oma panoksensa myös matematiikan akateemisiin vaikutuksiin.

Lopuksi pohdin, kuinka lukiossa musiikin opiskelu vaikuttaa motivaatioon opiskella muita aineita, miten musiikin ja matematiikan opettajat eroavat toisistaan, sekä kuinka opettaja ylipäätään vaikuttaa motivaatioon opiskella kyseisiä aineita. Pohdin myös, kuinka musiikkikasvatuksen tutkintoa voisi kehittää muun muassa lisäämällä oppiaineiden integrointi -kurssin musiikkikasvatuksen tutkintorakenteeseen, kuinka yhteisopettajuus toimisi musiikin ja matematiikan oppiaineissa, sekä kuinka tutkielmaani voisi hyödyntää, kun lukion opetussuunnitelman perusteita aletaan kehittämään. Tuon esille myös alustavia ideoita, miten tästä voisin jatkaa pro gradu -tutkielmaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Ilmonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.