University of Oulu

”Se on kaiken oppimisen edellytys” : luokanopettajien käsityksiä hyvästä oppimisilmapiiristä

Saved in:
Author: Riutta, Riikka1; Spets, Henna-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102171183
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Riutta; H.-R. Spets, 2021
Publish Date: 2021-02-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Oppimisilmapiiri on olennainen osa kouluarkea. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten luokanopettajat käsittävät hyvän oppimisilmapiirin. Tarkastelun kohteena on luokanopettajien yleisten käsitysten ja oppimisilmapiirin merkityksellisyyden lisäksi luokanopettajien käyttämät toimet hyvän oppimisilmapiirin saavuttamiseksi.

Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella helmikuussa 2019 sekä syyskuussa 2020. Tutkielman metodologisena lähestymistapana on laadullisten tutkimusten piiriin kuuluva fenomenografia, jonka lähtökohtana ovat ihmisten käsitykset. Tutkielman luotettavuutta ja yleistettävyyttä lisää tutkimusprosessin vaiheiden tarkka kuvaaminen sekä monipuolinen ja kansainvälinen lähdekirjallisuus. Tämä tutkielma on toteutettu parityönä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu hyvän oppimisilmapiiriin liittyvien käsitteiden ympärille, joita tarkastellaan pääasiassa opettajan, vuorovaikutuksen ja turvallisuuden näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys pohjautuu aiheesta tehtyyn aiempaan tutkimukseen, mutta tutkielman lopullinen teoria nousee kuitenkin aineistosta. Oppimisilmapiirin käsite ei ole yksiselitteinen, vaan käsitteen määrittelyyn vaikuttaa oppimisilmapiiriä arvioineen henkilön subjektiiviset käsitykset ja kokemukset. Oppimisilmapiiri vaikuttaa väistämättä jokaisen oppilaan ja koulussa työtään tekevän arkeen.

Tutkielman tulosten mukaan suurin osa luokanopettajista näkee hyvän oppimisilmapiirin oppimisen kannalta erittäin merkittävänä asiana, jopa oppimisen edellytyksenä. Luokanopettajien käsityksissä ilmeni jonkin verran vaihtelua opettajan omista vaikutusmahdollisuuksista oppimisilmapiirin suhteen. Selvää oli kuitenkin se, että suurin osa luokanopettajista näki päävastuun oppimisilmapiirin laadusta ja kehittämisestä kuuluvan opettajalle. Tutkielman aineistosta tehtyjen johtopäätösten perusteella luokanopettajien keinot oppimisilmapiirin kehittämiseksi tukevat heidän käsityksiään hyvästä oppimisilmapiiristä. Lisäksi oppimisilmapiiriä merkityksellisenä pitävä opettaja tekee tietoista työtä oppimisilmapiirin kehittämiseksi. Tutkielma vahvistaa omalta osaltaan käsitystä siitä, että oppimisilmapiiri ei synny itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä tietoisesti. Hyvän oppimisilmapiirin muodostuminen on jatkuva ja aikaa vaativa prosessi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Riutta; Henna-Riikka Spets, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.