University of Oulu

Viides- ja kuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä, merkityksiä ja mieltymyksiä opettajien valintaan vaikuttavista tekijöistä

Saved in:
Author: Horsma, Iiro1; Pernu, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102171187
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Horsma; J. Pernu, 2021
Publish Date: 2021-02-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Hiitola, Johanna
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Suomessa ammatti- ja alakohtainen segregaatio on erittäin voimakasta. Kasvatus- ja opetusala on naisvaltainen. Esimerkiksi Opetushallitus (2017) on esittänyt huolensa liittyen alan naisvaltaisuuteen ja sen mahdollisesta vaikutuksesta oppilaisiin. Tutkielma lähestyy aihetta toisesta näkökulmasta kysyen oppilailta itseltään, onko opettajan sukupuolella todella merkitystä heille jollain tapaa vai kokevatko oppilaat opettajan muut piirteet tärkeämmiksi. Tutkielmassa pyrittiin etsimään vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät ohjasivat eniten oppilaiden tekemiä opettajavalintoja, millä tavoin oppilaat perustelivat tekemäänsä opettajavalintaa, ja oliko tyttöjen ja poikien tekemien valintojen ja perustelujen välillä löydettävissä eroja ja yhtäläisyyksiä?

Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, fenomenografiseen tutkimusmetodologiaan nojautuen. Tutkielman taustalla vaikuttaa myös fenomenologinen tieteenfilosofia. Tutkielman aineisto kerättiin juuri tätä tutkielmaa varten kehitetyllä menetelmällä, jossa oppilaat valitsivat mielestään mieluisimman opettajan itselleen neljästä, tutkijoiden luomasta opettajaprofiilista. Oppilaiden tuli perustella valintansa kirjallisesti. Näin voitiin tutkia, mitä piirteitä oppilaat arvottivat kaikkein eniten valitsemassaan opettajassa. Tutkimusaineistoon sovellettiin sisällönanalyysiä sekä merkitysanalyysiä.

Tärkeimmiksi oppilaiden valintaa ohjanneiksi tekijöiksi nousivat opettajan persoonaan liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi opettajan harrastukset. Oppilaat perustelivat useimmiten opettajan valintaa samaistumisen kautta, mutta myös opettajasta syntyneen mielikuvan pohjalta. Oppilaat painottivat myös opettajan työkokemusta valinnan perusteluissaan. Iältään opettajan toivottiin olevan sopivan nuori, muttei liian vanhakaan. Opettajan sukupuolella ei näyttänyt olevan oppilaille kovin suurta merkitystä. Koko aineiston tasolla nais- ja miesopettajat tulivat valituiksi yhtä monta kertaa. Vastaajien sukupuolta tarkastellessa merkittäviä linjaeroja ei sukupuolten väliltä löytynyt, vaan oppilaat korostivat perusteluissaan kutakuinkin samoja tekijöitä sukupuolestaan riippumatta. Voidaan todeta, että muut opettajaan liittyvät asiat ja piirteet näyttäytyvät oppilaille merkityksellisempinä kuin opettajan sukupuoli.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiro Horsma; Janne Pernu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.