University of Oulu

Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen peruskoulussa : laaja-alaisen erityisopettajan näkökulma

Saved in:
Author: Pohjonen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102171190
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pohjonen, 2021
Publish Date: 2021-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten psyykkisestä oireilusta ja sen näkyvyydestä kouluissa puhutaan nykypäivänä paljon. Tutkimusten mukaan noin neljäsosa lapsista ja nuorista oireilee psyykkisesti. Psyykkisellä oireilulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa erilaisia toimintakykyyn, käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaan toimintaan kouluympäristössä.

Tutkimuksissa on havaittu, että opettajilla ei ole riittävästi valmiuksia havaita oireilua tai tukea psyykkisesti oireilevia oppilaita. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää laaja-alaisten erityisopettajien kokemuksia peruskouluikäisten oppilaiden psyykkisestä oireilusta, erityisopettajien omista valmiuksista sekä koulun mahdollisuuksista tukea oireilevia oppilaita. Taustoitan tutkimusta kuvaamalla oppilaiden psyykkisen oireilun muotoja ja esiintymistä sekä kuvaamalla erityisopettajan ja koulun roolia psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemisessa. Taustoitus perustuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen.

Tutkimus on laadullinen, ja se toteutettiin hermeneuttis-fenomenologisella tutkimusotteella, jonka tarkoituksena on saada syvällistä tietoa ja ymmärrystä ihmisten kokemuksista. Tutkimuksen aineisto koostuu peruskoulun laaja-alaisten erityisopettajien (n=6) haastatteluista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin sovellettuna hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimusotteeseen. Tulokset esitellään kolmena tutkimuksen tavoitteisiin vastaavana teemana.

Tutkimuksen tulosten mukaan laaja-alaiset erityisopettajat kohtaavat psyykkisesti oireilevia oppilaita viikoittain tai jopa päivittäin. Erityisopettajat kokivat, että erityisopettajankoulutus ei anna valmiuksia psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaamiseen tai tukemiseen, mutta kokemuksen myötä valmiuksia on kehittynyt jonkin verran. Erityisopettajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ja ymmärrystä oppilaan psyykkisestä oireilusta sekä yhteistyötahoja oppilaiden tukemiseen. Haastatellut erityisopettajat pitivät rooliaan tärkeänä psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemisessa joko suoraan suhteessa oppilaaseen tai välillisesti muokkaamalla opettajien toimintatapoja tai luokan toimintakulttuuria sellaiseksi, että myös psyykkisesti oireileva oppilas pystyy selviytymään koulusta. Tulosteni mukaan psyykkisesti oireilevan oppilaan tukemisessa myös oppilashuolto ja koulun toimintakulttuuri ovat tärkeässä roolissa.

Suomalaisten erityisopettajien kokemuksia psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemisessa ei ole tekemäni kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkittu aiemmin. Tämä tutkimus on siksi ainutlaatuinen ja vastaa tärkeään ja ajankohtaiseen tutkimustarpeeseen. Tutkimuksen otos on pieni, eikä tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia erityisopettajia, mutta se antaa tietoa erityisopettajille ja muille psyykkisesti oireilevien oppilaiden kanssa työskenteleville uudesta näkökulmasta. Tutkimukseni tulokset voivat toimia lähtökohtana laajemmille tutkimuksille.

Supporting the pupil with psychological disorders in comprehensive school : viewpoint of a special education teacher

Abstract

The pupils’ psychological disorders and the extent of them at school is a general subject of discussion in these days. About a quarter of children and young people have psychological disorders. In this study, psychological disorders are defined as different factors which are related to an ability to function, behaviour or the emotional life and make difficulties to pupils being at school.

According to many researches, the teachers are not enough equipped to notice or support pupils with psychological disorders. The aim of this Master’s thesis is to find out the special education teachers experiences of pupils’ psychological disorders and teachers chances to support pupils at comprehensive school. The theoretical framework of this qualitative study consists of researches about pupils’ psychological disorders and special education teachers’ role of supporting pupils with psychological disorders.

The data of this study is collected by interviewing special education teachers (n=6) and analysed by content analysis. These methods are based on hermeneutical phenomenological background philosophy. The purpose of the background philosophy is to get profound information and understanding of the humans’ experiences. The results are described by three part based on research’s objectives.

According to my results, the special education teachers meet pupils with psychological disorders weekly or even daily. The education of special teachers affords not enough practical skills to support pupils with psychological disorders. These practical skills are developed through the work experience. Nevertheless, special teachers feel that they need more knowledge and understanding to supporting the pupils. They also need collaboration with a specialist of psychological disorders. Based on my findings, the special education teachers play a key role in supporting the pupils. They can provide support to the pupil either directly or indirectly by editing the ways of action of a teacher or school. According to this study, the student welfare and operating culture of school have also important roles of supporting the pupils.

To my knowledge, this is the first study focusing on the special education teachers’ experiences of pupils with psychological disorders. Because of that, this study is unique and relevant. The sample of this study is limited but the results have not been meant to be generalized. The aim of study’s results is to provide significant data for teachers, special teachers and others working with pupils with psychological disorders. The findings of this study could be used as direction to more comprehensive studies.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Pohjonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.