University of Oulu

Translanguaging and its benefits

Saved in:
Author: Gonsalves, Nicole1; Koskiranta, Kiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102181201
Language: English
Published: Oulu : N. Gonsalves; K. Koskiranta, 2021
Publish Date: 2021-02-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Having bilingual or multilingual students in a classroom is a rule rather than an exception. The Finnish National Core Curriculum (Opetushallitus, 2014) states that the starting points of language teaching are developing students’ language awareness and using languages concurrently and thus obligates teachers to take all the languages of their students into consideration in teaching. Therefore, there is a need for pedagogical means that pay attention to the language skills of the students in a holistic way. As an answer to this demand, the aim of this bachelor’s thesis is to introduce the term translanguaging and its benefits especially in education.

This thesis is a literature review. In order to fully understand the concept of translanguaging, we thought it was necessary to first define some terms related to multilingualism which will recur in this thesis. After these definitions, we have discussed how the term translaguaging has emerged and evolved. Lastly, we have concentrated on the positive aspects of translanguaging by discussing its benefits especially in education but also in a broader context. As sources for this literature review, we have used diverse research literature.

We regard this topic very important considering our future professions as teachers. Therefore, we hope that this thesis will raise interest towards translanguaging and its multiple possibilities in education as well as the life of bilinguals and multilinguals in general.

Tiivistelmä

Luokkahuoneiden monikielisyys on enemmän sääntö kuin poikkeus. Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet (Opetushallitus, 2014) velvoittaa opettajia huomioimaan oppilaiden eri kielet opetuksessa mainitsemalla, että kieltenopetuksen lähtökohtana pidetään oppilaiden kielitietoisuuden kehittymistä ja kielten käyttöä rinnakkain. Tarvitaankin siis pedagogisia keinoja, jotka huomioivat oppilaiden kielitaidon kokonaisvaltaisesti. Yhtenä vastauksena tähän tarpeeseen, tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tuoda esiin termi ”translanguaging”, ja esitellä sen hyötyjä erityisesti koulumaailmassa. Koska termille ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, olemme päättäneet käyttää siitä Heini Lehtosen (2019) suomennosta ”limittäiskieleily”.

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Limittäiskieleilyn konseptin ymmärtämiseksi, pidimme tarpeellisena ensin määritellä muutamia monikielisyyteen liittyviä termejä, jotka toistuvat kirjallisuuskatsauksen edetessä. Tämän jälkeen olemme käsitelleet termin limittäiskieleily syntyä ja kehittymistä. Lopuksi keskityimme limittäiskieleilyn positiivisiin puoliin varsinkin koulumaailmassa, mutta myös sen ulkopuolella. Lähteinä olemme käyttäneet monipuolisesti tutkimuskirjallisuutta.

Pidämme tätä aihetta tärkeänä tulevaa opettajan ammattimme ajatellen ja toivommekin, että tutkielmamme herättäisi kiinnostuksen limittäiskieleilyä ja sen mahdollisuuksia kohtaan niin koulumaailmassa kuin sen ulkopuolellakin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nicole Gonsalves; Kiia Koskiranta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.