University of Oulu

Representations of cultural elements in the Finnish 8th grade EFL textbook On the Go 2

Saved in:
Author: Ikäheimo, Janina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102201215
Language: English
Published: Oulu : J. Ikäheimo, 2021
Publish Date: 2021-02-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siromaa, Maarit
Reviewer: Siromaa, Maarit
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

This study aims to find out how elements of English-speaking culture are represented in the Finnish eight grade English as a foreign language (EFL) textbook On the Go 2 (Daffue-Karsten et al. 2017a, 2017b). This topic was chosen since the new Finnish National Core Curriculum 2014 portrays cultural education as an important part of language education that aids the student’s growth into a member of a multicultural society (FNBE, 2016). As learning materials are a central part of EFL teaching in Finland, it is important to research what examples they give of culture, and how culture is portrayed. This study focuses on four chapters (Units) found in On the Go 2 and arranges the cultural content into tables. The contents are arranged into categories, and the contents are then divided into elements of visible or invisible culture. Finally, the cultural content in the categories is coded under either products, practices or perspectives. Post-colonialist criticism is applied when analysing the cultural contents, along with the objectives set for assessing cultural competence in intercultural communicative competence. This study shows that On the Go 2 enforces intercultural communicative competence to a degree and while some elements of invisible culture are integrated, the focus is on visible culture. On the Go 2 avoids direct criticism towards cultures, but when reading the text closely, some negative attitudes towards non-Western cultures can be discovered.

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käsitellään sitä, miten englanninkielistä kulttuuria esitetään kahdeksannen luokan englannin On the Go 2-oppikirjassa (Daffue-Karsten et al. 2017a, 2017b). Tämä aihe valittiin, sillä uusi Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014 korostaa kulttuurin opetuksen tärkeyttä osana kieltenopetusta ja oppilaan kasvamista monikulttuurisen yhteiskunnan jäseneksi (FNBE, 2016). Koska oppimateriaalit ovat keskeinen osa vieraan kielen opetusta Suomessa, on tärkeää tutkia, millaisia esimerkkejä ne antavat kulttuurista, ja miten kulttuuria käsitellään. Tässä tutkimuksessa tutkitaan neljää On the Go 2-kirjasta löytyvää kappaletta taulukoin, joissa kulttuurisisältö jaotellaan eri kategorioihin, ja edelleen joko näkyvään tai näkymättömään kulttuuriin. Lopuksi kulttuurisisältö jaotellaan joko tuotteiksi, käytänteiksi tai perspektiiveiksi. Kirjojen kulttuurisisällön arvioinnin tukena käytetään postkolonialistista kritiikkiä, sekä interkulturaalisen kommunikatiivisen kompetenssin saavuttamisen asettamia tavoitteita kulttuuriopetukselle. Tässä tutkimuksessa käy ilmi, että On the Go 2 saavuttaa osin interkulturaalisen kommunikatiivisen kompetenssin tavoitteet, ja integroi jonkin verran näkymättömän kulttuurin elementtejä, mutta keskittyy yhä enimmäkseen näkyvään kulttuuriin. Kulttuureihin suhtaudutaan suoraa kritiikkiä vältellen, mutta tekstiä tarkemmin luettaessa käy ilmi, että kirjasta on löydettävissä negatiivisa asenteita eurooppalaisen kulttuuripiirin ulkoisia kulttuureja ja niiden tuotteita kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janina Ikäheimo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.