University of Oulu

Hahtiperän hylyn biografia : 1600-luvun lotjasta immersiivisen taideteoksen proomupääosaan

Saved in:
Author: Vuori, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.3 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102251229
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Vuori, 2021
Publish Date: 2021-02-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ikäheimo, Janne
Reviewer: Ikäheimo, Janne
Äikäs, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Oulusta elokuussa 2019 löydettyyn proomutyyppiseen hylkyyn liitettäviä arvoja kolmella aikatasolla. Löytöpaikkansa mukaan hylkyä kutsutaan Hahtiperän hylyksi. Dendrokronologisen ajoituksen perusteella alus on rakennettu vuoden 1684 jälkeen. Hylky löytyi Radisson Blu -hotellin (ent. Vaakuna) parkkipaikalta hotellin remontin yhteydessä. Löytöpaikalla on toiminut Hahtiperän satama 1600- ja 1700-luvulla.

Tutkin muinaisjäännöksen arvoa objektibiografiana tutkimuskirjallisuuden ja haastattelujen sekä hylyn löytymiseen liittyvän uutisoinnin ja lukijakommenttien kautta. Pohdin myös, voiko anonyymin muinaisjäännöksen biografinen tarkastelu avata uusia väyliä tulkinnalle. Oulun kaupungin historiaan liitetään usein vahvasti tervakaupungin imago, mutta konkreettisia merenkulkuun ja tervakauppaan liittyviä muinaisjäännöksiä — tervatynnyreitä tai aluksia — on tuolta ajalta vähän.

Tutkielmani tuo esiin sen, että viestinnällään arkeologit vaikuttavat siihen, millä tavalla yleisö suhtautuu heidän työhönsä ja kulttuuriperintöön. Kulttuuriperintöön liittyviin arvoihin voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi tieteiden- ja taiteidenvälisellä toiminnalla. Esimerkiksi Hahtiperän hylyn osien päätyminen osaksi immersiivistä taideteosta syksyllä 2020 loi objektille uusia merkityksiä ja elämäntarinakäänteitä. Biografinen tarkastelu osoittaa sen, että pelkästään arkeologisilla menetelmillä saatava tieto jää suppeaksi, kun taas biografinen, spekulatiivinen ja paikoin jopa fiktiivinen lähestymistapa laajentaa tarkastelua. Tutkimuskohteena anonyymikin proomu voi valottaa paitsi Oulun kaupungin historiaa, myös suomalaisen laivanrakennuksen ja merenkulun historiaa laajemmassakin kontekstissa.

Abstract

In my Master’s thesis, I examine the values associated with a barge-type wreck found in Oulu in August 2019 on three time levels. According to its location, the wreck is called the wreck of Hahtiperä. Based on dendrochronological timing, the vessel was built after 1684. The wreck was found in the car park of the Radisson Blu Hotel (formerly Vaakuna) during the renovation of the hotel. Hahtiperä Harbor has been located at the site in the 17th and 18th centuries.

I study the value of the relic as an object biography through research literature and interviews, as well as news coverage and reader comments related to the discovery of the wreck. I study whether a biographical examination of an anonymous barge could open up new avenues for interpretation.

My dissertation highlights that in their communication, archaeologists influence the way the public views their work and cultural heritage. The values related to cultural heritage can also be influenced, for example, by interdisciplinary and arts. Parts of Hahtiperä wreck were included in an immersive work of art in Autumn 2020. This creates new meanings and life story twists for the object. A biographical examination shows that the information obtained by archaeological methods alone remains limited, while a biographical, speculative, and to some degree even fictitious approach broadens the interpretation. As an object of research, an anonymous barge can shed light not only on the history of the city of Oulu, but also on the history of Finnish shipbuilding and shipping in a wider context.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Vuori, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.