University of Oulu

Musiikin rooli nuorten tunteiden säätelyssä

Saved in:
Author: Pohjo, Katriina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103021239
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pohjo, 2021
Publish Date: 2021-03-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen musiikin roolia nuorten tunteiden säätelyssä vastaamalla tutkimuskysymykseen: Millainen musiikin rooli on nuorten tunteiden säätelyssä? Kiinnostukseni aiheeseen syntyi itselle tärkeän musiikkiharrastuksen pohjalta, ja kohderyhmäkseni valikoituivat nuoret tulevan musiikinopettajan ammattini vuoksi. Musiikinopettajana nuorten kanssa työskennellessä on tärkeää tietää, millaisia asioita musiikki voi nuorille merkitä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu musiikin roolin olevan merkityksellinen nuorten elämässä, ja että usein yksilöiden syyt musiikinkulutukselle liittyvät jollain tapaa tunteisiin.

Tutkielmani pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja on tyypiltään kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen tunteita, tunteiden säätelyä ja nuoruutta sekä avaan musiikin, nuorten ja tunteiden välisiä yhteyksiä. Tämä toimii pohjana pääluvulleni, jossa käsittelen musiikin roolia nuorten tunteiden säätelyssä neljästä eri näkökulmasta selvittäen musiikin tarpeen tunteiden säätelylle, tunteiden säätelyn välineet musiikissa, tunteiden säätelyn tavat musiikissa sekä musiikin mahdolliset haittavaikutukset tunteiden säätelyssä. Lopuksi pohdin sitä, miksi tunteiden säätelyn teemaa tulisi korostaa musiikinopettajakoulutuksessa sekä musiikinopettajan työssä.

Tämän kandidaatintutkielman perusteella voin todeta, että musiikilla on merkittävä rooli nuorten tunteiden säätelyssä. Nuoret tarvitsevat musiikkia tunteiden säätelyyn tukeakseen tunne-elämänsä tasapainoa sekä hyvinvointiaan, ja heillä on tunteiden säätelyyn käytettävissään useita erilaisia musiikillisia aktiviteetteja. Nuoret käyttävät myös monia tapoja säädellä tunteitaan, ja he pystyvät säätelemään niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteitaan musiikin avulla. Joskus musiikilla voi olla myös haittavaikutuksia nuorten tunteiden säätelyssä, mutta oikein käytettynä musiikki on nuorelle turvallinen tapa säädellä tunteitaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katriina Pohjo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.