University of Oulu

Musiikin mahdollisuudet vieraan kielen opetuksessa

Saved in:
Author: Sandström, Wilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103091257
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Sandström, 2021
Publish Date: 2021-03-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä systemaattisena kirjallisuuskatsauksena suoritetussa kandidaatin tutkielmassa perehdyn musiikin mahdollisuuksiin sekä sen hyödyntämistapoihin vieraan kielen opetuksessa. Tutkielmani aihe kumpuaa kiinnostuksestani pääaineeni musiikkikasvatuksen sekä sivuaineeni ruotsin kielen yhdistämismahdollisuuksia kohtaan. Tutkielmassani kokoan yhteen tietämystä opetukseen yhdistetyn musiikin aikaansaamista vaikutuksista vieraan kielen oppimiseen vastaten seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1.) Voiko vieraan kielen opetukseen yhdistetty musiikki edistää vieraan kielen oppimista? sekä (2.) Kuinka opettaja voi hyödyntää musiikillisia aktiviteetteja vieraan kielen opetuksessa?

Opettajat ovat viime aikoina osoittaneet yhä suurempaa kiinnostusta vieraan kielen oppitunnille yhdistettyä musiikkia kohtaan. Huolimatta siitä, että opettajat suhtautuvat opetuksessa käytettävään musiikkiin pääosin positiivisesti, moni opettaja luopuu musiikin hyödyntämisestä kokiessaan oman teoreettisen tietämyksensä sekä musiikin käytön vaatimat resurssit puutteellisiksi. Tämän tutkielman perusteella opettajien kokemat huolet osoittautuivat osittain aiheellisiksi, sillä tarkasteltaessa aiempia tutkimuksia, voidaan havaita, etteivät musiikin aikaansaamat vaikutukset vieraan kielen oppimiseen ole aina positiivisia. Vaikutukset osoittautuivat kuitenkin pääosin positiivisiksi, mutta myös riippuvaisiksi tyylistä, jolla musiikkia yhdistetään opetukseen. Tämän vuoksi tarkastelen musiikin aikaansaamia vaikutuksia kolmen eri musiikillisen aktiviteetin näkökulmasta, joita ovat musiikin kuunteleminen, laulaminen sekä rytmilliset aktiviteetit.

Tutkielmani lopussa sivuan sitä, kuinka opettajien tietämystä aiheesta voitaisiin helposti lisätä. Lisäksi pohdin aiheen soveltamisen mahdollisuuksia pro gradu -tutkielmassa tapahtuvaa jatkotutkimusta varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Wilma Sandström, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.