University of Oulu

”Luokkakuva suhisi ja sihisi pinkkejä Dingo-huiveja” : nuoruus 1980-luvulla omaelämänkerrallisten tekstien kuvaamana

Saved in:
Author: Kantola, Aapo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103171360
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kantola, 2021
Publish Date: 2021-03-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vehkalahti, Kaisa
Kinnunen, Tiina
Reviewer: Enbuske, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Suomalaisessa muistitietoon pohjautuvassa nuorisotutkimuksessa ”kasarinuoret” ovat vielä melko vähän tutkittu aihe. Vanhempia sukupolvia ja erityisesti toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä suuria ikäluokkia on tutkittu runsaasti, joiden varjoon nuoremmat ovat tutkimuksen kohteena jääneet. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi tutkin tässä pro gradu -työssä sitä, miten 1980-luvulla nuoruutensa eläneet muistelevat nuoruuttaan omaelämänkerrallisissa teksteissä. Aineistona käytän Nuorisotutkimusverkoston, Nuoren Voiman Liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden seuran 15.5.–30.11.2010 järjestämän omaelämänkerrallisen Oi nuoruus -kirjoituskilpailun tuotoksia. Aineiston olen rajannut siten, että se koostuu vuosina 1965–1975 syntyneiden kirjoittajien teksteistä. Tällä rajauksella aineistoni koostuu 36 kirjoituksesta. Yhteensä kilpaluun lähetettiin 376 teksti. Naiset ovat aineistossani selvästi yliedustettuina, sillä kirjoituksista vain kahdeksan oli miesten kirjoittamia. Tämä epäsuhta heijastuu tutkimustuloksiini.

Tutkimukseni kohde on nuoruus kokemuksena ja ilmiönä — keskiössä ovat kysymykset siitä, miten nuoruutta muistellaan ja mitä asioita näistä muistoista nousee esille. Luonteeltaan tutkimukseni on pääasiassa kvalitatiivinen, keskeisimpänä tutkimusmenetelmänäni on aineiston lähiluku. Aineisto luetaan useaan kertaan, jolloin sieltä tunnistetaan tutkimustehtävän kannalta keskeisiä elementtejä ja näiden pohjalta tehdään tulkinnat.

Aineiston perusteella kirjoittajat muistelevat nuoruuttaan erityisesti nuoruuteen liittyvien siirtymien ja merkkipaalujen sekä nuorisokulttuurin kautta. Koulutaival oli monen kirjoittajan muistoissa keskeinen osa nuoruutta, ja varsinkin siirtymä yläasteelle koettiin tärkeäksi tapahtumaksi. Ensimmäiset päihdekokeilut ja ensiaskeleiden ottaminen vastakkaisen sukupuolen kanssa olivat kaksi muuta aineistosta selvästi erottuvaa merkkipaalua. Keskeisin nuoruuskokemuksia yhdistävä tekijä oli kuitenkin nuorisokulttuuri ja erityisesti musiikki, joka korostui muistoissa ja kietoutui myös muille elämän osa-alueille.

1980-luvun nuoruusmuistoissa on vielä runsaasti tutkittavaa. Tässä tutkielmassa keskeisimmäksi haasteeksi nousi aineiston rajallisuus ja sen homogeeninen luonne, minkä myötä tutkimani muistot ovat pääasiassa koulutettujen, naispuolisten henkilöiden muistoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aapo Kantola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.