University of Oulu

”Katsotaan nyt tuleeko siitä suuri uudistus” : peruskoulu-uudistus Opettajain lehden ja Oppikoululehden kirjoituksissa vuosina 1966–1973

Saved in:
Author: Hettula, Marjut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103181389
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hettula, 2021
Publish Date: 2021-03-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vehkalahti, Kaisa
Kinnunen, Tiina
Junila, Marianne
Reviewer: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Peruskoulu-uudistus on yksi merkittävimmistä uudistuksista suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani peruskoulu-uudistusta opettajien ammattilehtien kirjoituksissa vuosina 1966–1973. Tutkin, millaisia kirjoituksia peruskoulu-uudistuksesta julkaistiin opettajien ammattilehdissä Opettajain lehdessä ja Oppikoululehdessä sekä miten uudistukseen lehtien kirjoituksissa suhtauduttiin. Erityisesti analysoin, mitä peruskoulun tasa-arvosta ja opettajien sijoittumisesta uudessa koulujärjestelmässä kirjoitettiin.

Tutkielmani päälähteinä toimivat opettajien ammattilehtien vuosikerrat 1966–1973. Tutkimallani aikavälillä Opettajain lehti oli kansakoulunopettajille suunnattu Suomen Opettajain Liiton julkaisu ja Oppikoululehti oli Oppikoulunopettajien Keskusjärjestön julkaisu, jonka lukijoita olivat pääsääntöisesti oppikoulunopettajat. Tutkimukseni on laadullista tutkimusta, jonka pääasiallisena metodina toimii aineistopohjainen sisällönanalyysi. Tutkielmassani analysoin, miten lehtien kirjoituksissa suhtauduttiin peruskoulu-uudistuksen tasa-arvoistavaan ja yhtenäistävään tarkoitukseen sekä opettajien asemaan uudistuksessa. Teen myös tulkintaa, miten lehtien taustalla toimivat opettajien ammattijärjestöt halusivat vaikuttaa lukijoidensa mielipiteisiin koulunuudistuksesta. Lisäksi teen myös vertailua eri opettajajärjestöjen lehtien välillä.

Peruskouluun liittyviä kirjoituksia ilmestyi tutkimallani aikavälillä molemmissa lehdissä runsaasti. Erityisesti lehtien pääkirjoitukset ottivat kantaa uudistukseen taustalla toimivien järjestöjen näkökulmasta ja pyrkivät vaikuttamaan lukijoidensa asenteisiin uudistusta kohtaan. Molempien lehtien kirjotukset pitivät koulujärjestelmän uudistamista tärkeänä ja kiireellisenä. Kummankin lehden kirjoituksissa korostettiin, että koulutuksen tasa-arvoistaminen toisi mukanaan yhteiskunnan muutosten vaatimaa sivistyksellistä kehitystä.

Uudistuksen toteuttamisesta lehtien kirjoitusten päälinjat kuitenkin erosivat oleellisesti toisistaan. Opettajain lehden kirjoitukset olivat pääsääntöisesti myötämielisiä Suomen koulujärjestelmän kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Huolta herätti kuitenkin se, miten erilaisista koulutustaustoista tulevat kansakoulunopettajat pystyisivät sijoittumaan peruskoulun vaatimusten mukaisiin virkoihin. Oppikoululehden kirjoituksissa kokonaisvaltaista uudistusta ei nähty tarpeellisena, vaan kirjoituksissa korostettiin, että sen hetkistä rinnakkaiskoulujärjestelmää olisi mahdollista kehittää tasa-arvoisemmaksi. Erityisesti huolta herätti virattomien opettajien asema ja opetustuntien siirtyminen oppikoulunopettajilta peruskoulun luokanopettajille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjut Hettula, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.