University of Oulu

Keuhkojen ohutleiketietokonetomografialöydökset idiopaattisessa keuhkofibroosissa

Saved in:
Author: Agava, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103211423
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Agava, 2021
Publish Date: 2021-03-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Kaarteenaho, Riitta
Salonen, Johanna
Jartti, Airi
Mattila, Lauri
Reviewer: Kaarteenaho, Riitta
Salonen, Johanna
Description:

Tiivistelmä

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on suhteellisen harvinainen, mutta huonoennusteinen ja vaikea keuhkoparenkyymin sairaus, jonka etiologia on osin tuntematon. Ohutleiketietokonetomografiakuvaus (HRTT) on ensisijainen jatkotutkimus idiopaattista keuhkofibroosia epäiltäessä. IPF:n radiologisesta ja patologisesta ilmentymästä käytetään nimitystä tavallinen interstitiaalinen pneumonia (UIP). UIP on yläkäsite useille radiologisesti samalla tavalla näyttäytyville, keuhkoja fibrotisoiville sairauksille.

UIP:n tyypillisiä piirteitä HRTT:ssa ovat hunajakennomuutokset, vetäytymisbronkiektasia sekä retikulaariset muutokset. Lisäksi löydösten jakautuminen tulisi olla ääriosiin painottunutta, pleuranalaista ja keuhkojen alaosiin painottunutta. Kansainvälisten suositusten mukaisesti IPF-diagnoosin voi asettaa pelkän HRTT-tutkimuksen perusteella, mikäli radiologisina löydöksinä nähdään kaikki tyypilliset UIP:n piirteet. Nämä radiologiset löydökset ovat kuitenkin vaikeasti tulkittavia, ja aikaisempien tutkimusten perusteella jopa kokeneiden thoraxradiologien kesken on erimielisyyttä esimerkiksi hunajakennomuutosten ja vetäytymisbronkiektasian ilmentymisestä kuvauksissa.

Tässä tutkimuksessa uudelleenluokiteltiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidettujen IPF-potilaiden HRTT-tutkimukset kansainvälisten suositusten mukaisesti lääketieteen kandidaatin ja thoraxradiologin toimesta. Aineistoon hyväksyttiin yhteensä 38 potilasta, joiden IPF-diagnoosi oli keuhkobiopsiassa varmistettu. HRTT-kuvauksista arvioitiin radiologiset löydökset, niiden distribuutio sekä UIP-luokka. Tarkoituksena oli kuvata potilasaineiston kliiniset piirteet, tutkia luokittelijoiden välistä yksimielisyyttä sekä radiologisten löydösten vaikutusta IPF-potilaiden elinaikaan ja ennusteeseen.

Tulosten perusteella kouluttautumisen jälkeen lääketieteen kandidaatin ja thoraxradiologin luokittelut olivat yksimielisyydeltään hyviä hunajakennoutumien, mattalasimuutosten sekä lopullisten UIP-luokkien suhteen. Yksimielisyys oli keskinkertaista vetäytymisbronkiektasiassa ja retikulaatiossa. Hunajakennoutuminen, mattalasimuutokset, vetäytymisbronkiektasia sekä varma UIP-luokka olivat yhteydessä lyhyempään elinaikaan. Hunajakennomuutokset heikensivät eniten ennustetta. Elinaikojen ja ennusteen osalta tilastollista merkitsevyyttä ei kuitenkaan saavutettu. Lääketieteen kandidaatti pystyi kouluttautumisen jälkeen luokittelemaan UIP-löydöksiä varsin hyvin, jota voi selittää tutkimusasetelma ja erotusdiagnostiikan jättäminen taka-alalle. Luokittelun tulokset lienevät ainakin kohtalaisen hyvin yleistettävissä esimerkiksi radiologiaan erikoistumista aloittaviin lääkäreihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Agava, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.