University of Oulu

Huono-osaisuuden periytyminen

Saved in:
Author: Turkki, Sonja-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103231448
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Turkki, 2021
Publish Date: 2021-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Pinola, Timo
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja analysoitu sisällönanalyysillä. Teoreettisessa viitekehyksessä määritellään huono-osaisuus ja tarkastellaan siihen johtavia syitä ja sen seurauksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle sekä sen periytymistä sukupolvien välillä.

Aineisto on kansainvälinen ja koostuu yhteensä 56 tutkimusartikkelista, jotka on haettu tarkoin valituilla hakusanayhdistelmillä kuudesta eri tietokannasta. Aineiston keruun aikana olen käynyt läpi lähes 1500 tutkimusta päätyen lopulta tähän määrään. Sisällönanalyysin lopputuloksena muodostui kymmenen teemakategoriaa: koulutus ja oppiminen, huono-osaisuus kokonaisuutena, köyhyys ja kertynyt omaisuus, mielenterveys, traumat ja stressi, terveys ja hyvinvointi, asuinalue ja muu sosiaalinen ympäristö, etninen tausta, rikollisuus ja vankeusrangaistukset, riippuvuudet sekä aivoissa tapahtuvat muutokset, joiden kautta käsittelen tutkimusten tuloksia huono-osaisuuden periytymisestä.

Huono-osaisuus on herkästi periytyvää, ja se periytyy vanhemmilta heidän lapsilleen erilaisten mekanismien kautta. Mitä enemmän sosiaalisia ongelmia vanhemmilla on, sitä herkemmin niitä myös periytyy heidän lapsilleen, ja mitä enemmän henkilölle kasaantuu sosiaalisia ongelmia, sitä enemmän se vaikuttaa heikentävästi hänen sosioekonomiseen asemaansa. Merkittävimpiä tekijöitä huono-osaisuuden kehittymiselle ovat vanhempien heikko koulutus- ja tulotaso, työttömyys sekä pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen, joka linkittyykin vahvasti edellä mainittuihin. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat haasteet mielenterveyden kanssa, perheen terveyttä heikentävät elämäntavat, rikollisuus ja vankeusrangaistukset, riippuvuudet, asuinalue ja muu sosiaalinen ympäristö, etninen tausta sekä aivojen rakenne.

Huono-osaisuuden periytymisen ehkäiseminen on yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä, sillä syrjäytynyt ihminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle ja aiheuttaa merkittävää inhimillistä kärsimystä yksilölle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja-Maria Turkki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.