University of Oulu

Opintojen mitoituksen suhde opiskelijan ajankäyttöön, kuormittuneisuuteen ja opintomenestykseen kasvatustieteellisissä opinnoissa

Saved in:
Author: Impola, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 140
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103231459
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Impola, 2021
Publish Date: 2021-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Tämä kasvatustieteiden pro gradu–työ käsittelee opintojen mitoitusta sekä opiskelijan ajankäyttöä opinnoissa. Tutkimuskysymyksenä oli, millainen yhteys kasvatustieteen opintojen mitoitetuilla laajuuksilla, opiskelijan todellisella ajankäytöllä opinnoissa, tämän kokemalla kuormittuneisuudella opinnoissa sekä opintomenestyksellä on keskenään.

Lähestymistavaltaan työ oli empiiris–analyyttinen, kvantitatiivinen tutkimus. Teoreettisena pohjana sovellettiin Michael Uljensin (1997) kuvaamaa opetus–opiskelu–oppimissuhdetta, joka suhteutettiin työn teoreettisessa mallissa tutkimuksen keskeisiin muuttujiin, kuten opintojen mitoitukseen, kuormittavuuteen ja opintomenestykseen.

Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnattuna verkkokyselynä marraskuussa 2020 (N = 284). Tulosten perusteella tyypillinen kasvatustieteellisten alojen opiskelija käytti mittaushetkellä opintoihin aikaa 31,5 tuntia viikossa, josta 17 tuntia itsenäiseen työskentelyyn, 9,5 tuntia kontaktiopetukseen, 3 tuntia pari- tai ryhmätyöskentelyyn sekä 2 tuntia muuhun opintoihin liittyvään toimintaan. Analyysivaiheen perusteella opiskelijan ajankäyttö ja kuormittuneisuus opinnoissa näyttäytyivät kokonaisuudessaan varsin yksilöllisinä ilmiöinä. opintojen laskennallisella laajuudella oli luonteeltaan heikko tilastollinen yhteys opintoihin käytettyyn aikaan ja kuormittavuuteen. Sen sijaan opinnoissa koettu kuormittuneisuus oli melko selkeässä yhteydessä opintoihin käytettyyn aikaan. Työssäkäynti opintojen ohessa puolestaan oli käänteisessä, joskin heikossa yhteydessä kontaktiopetukseen osallistumiseen sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn käytettyyn aikaan. Opintomenestys sen sijaan ei korreloinut yhdenkään tutkimuksessa tarkastellun muuttujan kanssa merkitsevästi. Kriittisen teoreettisen tarkastelun sekä tulosten perusteella opintojen mitoittamiseen EHEA–maissa sovellettu ECTS-opintopistejärjestelmä vaikuttaa lukuvuoden pituuteen nähden ylimitalliselta ja opintojen todellisen työmäärän sekä kuormittavuuden ennakointiin heikosti soveltuvalta menetelmältä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Impola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.