University of Oulu

Opettajien näkemyksiä omista vahvuuksistaan sekä niiden hyödyntämisestä opettajan työssä

Saved in:
Author: Paananen, Tea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103231460
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Paananen, 2021
Publish Date: 2021-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Uitto, Minna
Lassila, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia näkemyksiä opettajilla on omista vahvuuksistaan sekä niiden hyödyntämisestä opettajan työssä. Opettajan työhön ja kouluun liittyvissä julkisissa keskusteluissa ovat viime aikoina korostuneet opettajan ammatin varjopuolet, kuten opettajien kokema stressi ja työn liiallinen kuormittavuus. Opettajan työn vetovoiman säilyttämiseksi tulee kiinnittää huomiota myös myönteisiin asioihin opettajan työssä. Suomessa opettajat ovat korkeasti koulutettuja alansa ammattilaisia ja opettajan ammattia pidetään professiona. Opettajan ammatin professioluonteen vuoksi opettajat toimivat työssään autonomisina alansa ammattilaisina, jotka kehittävät jatkuvasti omaa työtään ja alaansa.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys perustuu positiiviseen psykologiaan ja vahvuuksiin positiivisen psykologian tutkimuskohteena. Vahvuuksien määritelmä on hyvin laaja, mutta oleellista on se, että vahvuuksien ajatellaan tulevan esille luonnostaan, antavan energiaa sekä auttavan suoriutumaan paremmin. Vahvuudet ovat myönteisiä ominaisuuksia, joita voi kehittää tietoisen toiminnan avulla.

Tutkimukseni aineisto on kerätty sähköisen verkkokyselyn avulla, joka koostui avoimista kysymyksistä. Tutkimukseen osallistui 39 opettajaa. Aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimustuloksista ilmeni, että opettajilla esiintyi sekä ihmisten välisiä että itseen keskittyviä vahvuuksia. Ihmisten välisiä vahvuuksia olivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä positiivisuus. Opettajat pitivät hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tärkeinä vahvuuksina opettajan työn kannalta, sillä työ sisältää paljon erilaisten ihmisten kohtaamista ja opettajan tulee kyetä yhteistyöhön eri ihmisten kanssa lapsen parhaan edistämiseksi. Itseen keskittyviä vahvuuksia puolestaan olivat auktoriteettiin liittyvät vahvuudet, itsesäätely sekä luovuus ja joustavuus. Nämä olivat opettajien näkemysten mukaan tärkeitä vahvuuksia, sillä ne auttavat selviytymään työssä eteen tulevista haasteista ja vaikuttavat siten työsuoriutumiseen.

Vahvuuksista oli opettajien näkemysten mukaan hyötyä erilaisissa haastavissa tilanteissa. Lisäksi vahvuudet auttoivat hyvien ihmissuhteiden muodostamisessa ja oppilaan tukemisessa sekä opetuksen toteuttamisessa ja työstä suoriutumisessa. Vahvuuksien käyttöön liittyi onnistumisen kokemuksia sekä tyytyväisyyttä omaan toimintaan, mikä lisäsi työn merkityksellisyyttä. Opettajat olivat kehittäneet vahvuuksiaan kouluttautumisen, työ- ja elämänkokemuksen, vertaisoppimisen sekä vahvuuksien tiedostamisen, reflektoinnin ja myönteisen palautteen avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tea Paananen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.