University of Oulu

”Eräänlainen käyttämätön voimavara” : musiikkikasvattajien kokemuksia musiikkiterapiakoulutuksen vaikutuksista musiikinopetukseen

Saved in:
Author: Minkkinen, Loviisa1; Wunsch, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241496
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Minkkinen; N. Wunsch, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Paananen-Vitikka, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa keskitymme musiikkikasvattajien kokemuksiin musiikkiterapiakoulutuksen vaikutuksista heidän musiikinopetukseensa. Tutkimme myös sitä, miten musiikkiterapian opinnot ovat vaikuttaneet musiikkikasvattajiin itseensä ja menetelmiin musiikinopetuksessa sekä yleisesti musiikin näkökulman laajentumiseen. Tutkimus pyrkii siis tekemään näkyväksi terapeuttisen musiikkikasvatuksen ilmenemistapoja käytännön musiikkikasvatuksessa.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa avaamme aiheen filosofista viitekehystä sekä sen ilmenemistä musiikkikasvatuksen kentällä. Toinen luku käsittelee musiikkiterapian menetelmiä ja tavoitteita sekä musiikkikasvatuksen menetelmiä ja tavoitteita uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman valossa. Nämä yhdessä musiikin moniaistillisen hahmottamisen ja kehollisuuden kanssa avaavat musiikin hahmottamisen tapoja sekä musiikkiterapiassa että musiikkikasvatuksessa. Kappaleessa terapeuttinen musiikkikasvatus avaamme aiempia tutkimuksia musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen rajapinnalta.

Tutkimus on toteutettu kerronnallisella lähestymistavalla haastatellen neljää (N=4) musiikkikasvattajaa, joista jokaisella on sekä musiikkikasvatuksen pätevyys, että musiikkiterapian opintoja. Musiikkiterapian ja musiikkikasvatuksen välillä on edellisten tutkimusten mukaan nähty varsin tarkka raja. Tämän rajan molemmilta puolilta näkemystä omaavat musiikkikasvattajat tuottavat uuden näkökulman terapeuttisen musiikkikasvatuksen tutkimukseen. Aineiston keräsimme teemahaastattelulla, jonka tuloksia analysoimme narratiivien analyysilla.

Terapeuttinen musiikkikasvatus ilmenee erityisesti opettajan oman herkistymisen ja tietoisuuden lisääntymisessä sekä yksilön tarpeiden korostamisessa opetuksen lähtökohtana. Tutkimus tarjoaa myös näkökulmia ja pohdintaa erilaisten käytänteiden taustalta sekä sivutuotteena konkreettisia käytänteitä ja harjoitteita, joiden avulla terapeuttista musiikkikasvatusta toteutetaan. Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, jonka toteutus musiikkikasvatuksen piirissä vaatii opettajalta työtä. Aineistomme terapeuttisesti orientoituneet opettajat näyttäytyvät edukseen nostaessaan yksilön kehityksen tukemisen keskiöön musiikkia välineenä käyttäen. Tällä tutkimuksella haluamme luoda tietoutta musiikin terapeuttisesta luonteesta ja antaa mahdollisesti uusia näkökulmia pohdintaan siitä, mitä musiikkikasvatuksella halutaan saavuttaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Loviisa Minkkinen; Niina Wunsch, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.