University of Oulu

Kodin ja koulun yhteistyön merkitys oppimisessaan tukea tarvitsevalle lapselle

Saved in:
Author: Jääskö, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241497
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Jääskö, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena on löytää kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksiä oppimisessaan tukea tarvitsevalle lapselle ja tuoda esiin toimivan yhteistyön käytänteitä sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tyypillisimpiä haasteita. Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimpiä kasvuympäristöjä. Yhteistyö näiden kasvuympäristöjen välillä mahdollistaa lapselle tärkeiden aikuisten välisen vuorovaikutuksen, joka luo lapselle turvallisuuden ja välitetyksi tulemisen tunteita. Opettajan työssä toimivien yhteistyökäytänteiden löytäminen sekä haasteiden tunnistaminen helpottavat kodin kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamista. Tutkielmani menetelmänä toimii kuvaileva ja integroiva kirjallisuuskatsaus.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on Suomessa lakisääteistä ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat yhteistyön käytänteitä. Suomessa yhteistyön raamit ovat siis kaikille kouluille samat, mutta jokainen koulu toteuttaa yhteistyötä hieman eri tavalla. Vanhempien osallisuuden ja vanhemmuuden tukeminen on oleellinen osa kodin kanssa tehtävää kasvatusyhteistyötä. Yhteistyön merkitys korostuu oppimisessaan tukea tarvitsevan lapsen kohdalla. Tiivis arkipäiväinen viestintä vanhempien ja opettajien välillä sekä vanhempien osallisuuden lisääminen tukee lapsen oppimista. Toimivan yhteistyön kannalta oleellista on opettajien lähestyttävyys ja pätevyys, rehtorin opettajille antama esimerkki yhteistyön tekemisestä, arkipäiväinen ja virallinen viestintä kodin ja koulun välillä sekä avoin ja kunnioittava vuorovaikutus aikuisten kesken. Haasteita yhteistyöhön voi tuoda oletettu yhteinen ymmärrys, vanhempien vaikeudet hyväksyä lapsensa tuen tarvetta sekä opettajien puutteellinen koulutus ja aikatauluongelmat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Jääskö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.