University of Oulu

Joogaintervention vaikutukset stressiin terveydenhuollon ammatilaisilla

Saved in:
Author: Räisänen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241498
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Räisänen, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Tausta ja tarkoitus: Stressi ja siihen liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet Suomessa ja myös kansainvälisesti. Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät haastavissa työympäristöissä, jotka aiheuttavat työntekijöille stressiä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet joogalla olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen. Jooga vähentää stressiä, mielenterveysoireita kuten ahdistusta ja masennusta sekä parantaa elämänlaatua. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää joogaintervention vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisten stressiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvoinnin tukemiseen.

Menetelmät: Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tiedonhaku tehtiin Cinahl, PubMed ja Scopus tietokantoihin. Sisäänottokriteerien ja laadunarvioinnin jälkeen tutkimukseen jäi 14 artikkelia. Kaikkien artikkelien laatu oli yli puolet JBI:n tutkimuksen laadunarviointikriteereillä arvioituna. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymysten mukaisesti.

Tulokset: Joogaintervention vaikutuksia mitattiin itsearvioiduilla mittareilla, kuten stressi-, unenlaatu-, elämänlaatu-, työuupumus-, työhön sitoutumismittarilla, sekä läsnäolo, myötätunto ja resilienssi mittareilla. Joogainterventiolla oli myönteisiä vaikutuksia terveydenhuollon ammattilaisten stressiin, unenlaatuun ja elämänlaatuun. Lisäksi jooga lisäsi työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista sekä vähensi työuupumuksen oireita. Läsnäolotaidot, myötätunto ja resilienssi lisääntyivät myös. Terveydenhuollon ammattilaisten stressi väheni joogainterventiolla.

Johtopäätökset: Joogainterventio tukee terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, joten sitä voidaan suositella yhtenä mahdollisuutena tukemaan työhyvinvointia.

Effects of yoga intervention on health care professionals stress

Abstract

Background and Aims: Stress and stress related illnesses have increased in Finland and also internationally. Healthcare professionals work at challenging work environments that cause stress to employees. Previous studies of yoga have reported promising positive outcomes on health. Yoga relieve stress, reduces mental health symptoms such as anxiety and depression and it also improves quality of life. The purpose of the study was to investigate the effects of yoga intervention on the stress of health care professionals. The aim of the study was produced new knowledge which utilize to support healthcare professionals’ well-being at work.

Methods: This pro graduate thesis is implemented as a systematic literature review. Data retrieval was performed on the Cinahl, PubMed and Scopus databases. After inclusion criteria and quality assessment, 14 articles remained in the study. The quality of all articles was more than half of points using the JBI critical appraisal tools. The data was analyzed according to the research questions.

Results: The effects of yoga intervention were measured by self- reported questionnaires such as stress-, sleep quality-, quality of life-, burnout-, job engagement scales, and mindfulness-, compassion-, and resilience scales. Yoga intervention had positive effects on healthcare professionals’ stress, sleep quality, and quality of life. At the same time, yoga increased job satisfaction and work engagement, as well as lower symptoms of burnout. Mindfulness, compassion, and resilience skills increased also with yoga. Healthcare professionals stress reduced by yoga intervention.

Conclusions: Yoga intervention promote healthcare professionals’ holistic well-being. Thus, we suggest yoga intervention is opportunity to support well-being at work.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Räisänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.