University of Oulu

Yhteenkuuluvuuden rakentuminen päiväkodin materiaalisessa ympäristössä

Saved in:
Author: Juustila, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103241503
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Juustila, 2021
Publish Date: 2021-03-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on syventää ymmärrystä yhteenkuuluvuuden rakentumisen mekanismeista ja prosesseista päiväkodin ympäristössä. Tarkastelen tutkielmassa erityisesti päiväkodin tilojen, paikkojen ja esineiden merkitystä lapsen yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumiselle suhteessa muihin lapsiin, sekä päiväkotiin paikkana. Samalla pyrin selvittämään, kuinka yhteenkuuluvuuden rakentumista voidaan materiaalisten ratkaisujen myötä tukea ja miksi yhteenkuuluvuuden saavuttaminen päiväkodissa on lapselle merkityksellistä.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus on laadullinen tutkimus, joka perustuu jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Tässä tutkielmassa olen käyttänyt laajasti sekä suomalaista että kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimustietoa. Kasvatustieteellisten tutkimusten lisäksi yhteenkuuluvuutta on tutkittu paljon muun muassa maantieteessä, psykologiassa ja sosiologiassa, joten hyödynnän tutkielmassani myös muiden tieteenalojen tutkimuksia.

Tutkimustuloksissa käy ilmi, että yhteenkuuluvuus ei ole pysyvä tila, vaan se hajoaa sekä muodostuu aina uudelleen ja materiaaliset suhteet ovat yksi siihen merkittävästi vaikuttavista tekijöistä. Päiväkodissa yhteisten materiaalien esteetön ja turvallinen käyttö vaikuttavat yhteenkuuluvuuden rakentumiseen. Myös osallisuus ympäristön suunnittelussa tukee yhteenkuuluvuuden muodostumista päiväkotiin paikkana. Lisäksi päiväkodissa lapsille nimetyt omat paikat sekä lasten kotoa tuomat materiaalit ovat tärkeässä roolissa yhteenkuuluvuuden muodostumisessa. Tutkielman tuloksissa korostuu yhteenkuuluvuuden kaksijakoisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteenkuuluvuutta rakentava tekijä voi yhtä aikaa aiheuttaa myös poissulkemista.

Yhteenkuuluvuuden tunne päiväkodissa tukee lapsen positiivisen minäkuvan syntyä, ja nähdään keinona kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Aihetta on kuitenkin tutkittu varhaiskasvatuksessa vielä melko rajallisesti etenkin materiaalisten suhteiden kautta ja lisätutkimukset ovat tarpeen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Juustila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.