University of Oulu

Peruskouluikäisten autismin kirjon oppilaiden käyttäytymisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden tukeminen eläinavusteisen työskentelyn avulla

Saved in:
Author: Ropponen, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103271515
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ropponen, 2021
Publish Date: 2021-03-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän integroivan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin selvittää, millaisia hyötyjä eläinavusteisesta työskentelystä on peruskouluikäisille autismin kirjon oppilaille, sekä voiko eläinavusteinen työskentely vaikuttaa peruskouluikäisten autismin kirjon oppilaiden käyttäytymiseen.

Tutkielmani perustuu eläinavusteisen työskentelyn määritelmään. Tutkielman taustalla vaikuttavat myös käsitykset autismin kirjon oireyhtymästä. Autismin kirjon oireyhtymään liittyy haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä. Aiemmat tutkimukset (esimerkiksi Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kortschal, 2012; Brelsford, Gee, Meints & Pfeffer, 2017; Friesen, 2010) koulussa toteutetusta eläinavusteisesta työskentelystä ovat osoittaneet, että eläinavusteinen työskentely tukee sosiaalista vuorovaikutusta, vaikuttaa myönteisesti kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen ja auttaa ahdistuneisuudessa.

Eläinavusteisella työskentelyllä on useita hyötyjä autismin kirjon oppilaalle, ja se voi vaikuttaa oppilaan käyttäytymiseen. Eläinavusteinen työskentely voi tukea autismin kirjon oppilaan sosiaalista toimintakykyä ja lisätä sosiaalista käyttäytymistä. Eläinavusteinen työskentely voi myös vaikuttaa positiivisesti autismin kirjon oppilaan tunne-elämään, aistitiedon käsittelyyn ja rauhallisuuteen.

Tutkielman tarkoitus on tuoreita kansainvälistä ja suomalaista kirjallista aineistoa hyödyntäen syventyä aiheeseen, ja tuoda lisää keinoja tukea autismin kirjon oppilaita sekä kohdata autismin kirjon oireyhtymään liittyviä haasteita.

The supporting of social interaction and behavior difficulties of children that have autism spectrum disorder and are of comprehensive school age by animal assisted interventions

Abstract

This integrative literature reviews aim is by content analysis to find out what are the benefits of animal-assisted interventions for children that have autism spectrum disorder and are of comprehensive school age, as well as find out, if animal-assisted intervention affects the behavior of children that have autism spectrum disorder and are of comprehensive school age.

The definition of animal-assisted intervention has been used as the theoretical base of my thesis. The thesis’ background is also influenced by views of autism spectrum disorder. The difficulties associated with autism spectrum disorder are difficulties regarding social interaction and behavior. Previous studies (for example Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kortschal, 2012; Brelsford, Gee, Meints & Pfeffer, 2017; Friesen, 2010) about animal-assisted interventions show that it supports social interaction, has a positive effect on cognitive and socio-emotional behavior as well as helps with anxiety.

Animal-assisted intervention has many benefits for children that have autism spectrum disorder and animal-assisted intervention can influence behavior. Animal-assisted intervention can support children that have autism spectrum disorder with social functioning and increase social interaction. Animal-assisted intervention can as well have positive effects on the emotions, sensory integration, and calmness of children that have autism spectrum disorder.

The thesis’ aim is by utilizing recent international and Finnish literary content to go into the subject deeper and bring new ways to support children that have autism spectrum disorder and to encounter the difficulties of autism spectrum disorder.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Ropponen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.