University of Oulu

Muuttuva liikennejärjestelmä ja harvaan asuttujen alueiden kehitys : esimerkkinä Koillismaan seutukunta

Saved in:
Author: Lehto, Antto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202103303705
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lehto, 2021
Publish Date: 2021-03-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Työssä tarkastellaan muuttuvan liikennejärjestelmän suhdetta harvaan asuttujen eli perifeeristen alueiden kehitykseen. Tutkimusalueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Koillismaan seutukunta, johon kuuluvat Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta. Koillismaan esimerkein selvitetään, millainen asema liikenneyhteyksillä on ollut perifeeristen alueiden kehityksessä ja millaisia kehitysnäkymiä haasteineen ja mahdollisuuksineen nykyisen liikennejärjestelmän muutoksiin alueilla liittyy. Lisäksi tarkastellaan, miten harvaan asuttujen alueiden asema on muuttunut liikenne- ja aluekehitystyössä. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat valtiomuutokseen, saavutettavuuteen ja keskus-periferia -asetelmaan liittyvät näkökulmat.

Tutkielmaa varten kerätty tutkimusaineisto koostuu kuudesta Koillismaan liikenteen ja aluekehityksen asiantuntijan kanssa suoritetusta yksilö-/teemahaastattelusta. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä. Haastattelujen tueksi hankittiin ajankohtaisia liikennesuunnitelmia ja -strategioita.

Tieyhteyksien nähdään tuoneen kaukaisen Koillismaan muun maan tasolle myös kehityksen suhteen. Pitkät etäisyydet korostavat saavutettavuuden erityisasemaa perifeerisellä alueella. Liikenneyhteydet eivät kuitenkaan itsessään ole kehityksen tae, vaan keskeisintä on, että ne palvelevat tärkeimpiä toimialoja. Koillismaan kattava tieverkko on elintärkeä alueen metsäsektorin kuljetuksille. Kuusamon lentoasema palvelee alueen kehittyvää matkailuelinkeinoa ja sen merkitys on ollut suuri alueen kehittymisessä kansainväliseksi matkakohteeksi.

Alueen valtatiet eivät kuulu liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2018 pääväyläasetukseen, mikä aiheuttaa huolta elinkeinoelämän kehityksen suhteen. Väylille on kuitenkin maakuntatason kehityssuunnitelmia. Ilmastonmuutos asettaa paineita liikennöinnin ekologisuudelle ja osaltaan myös tutkimusalueen laajan tieverkon kunnolle. Pientieverkon julkisen tuen väheneminen koetaan uhkana niin raaka-ainekuljetuksille kuin iäkkään väestön liikkumisellekin. Kehitysresurssien keskittäminen keskusalueille nähdään haasteiden taustalla. Tämä on osaltaan yhdistettävissä kilpailuvaltiokehitykseen 1980–90-luvuilta lähtien, minkä on katsottu heikentäneen perifeeristen alueiden asemaa.

Tietoliikenteen kehitys tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia paikata perinteisen liikennöinnin haasteita digitaalisin palveluin. Etätyömahdollisuuksien paraneminen voi houkutella muuttotappiosta kärsivälle alueelle myös uusia asukkaita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antto Lehto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.