University of Oulu

Liikenneköyhyys ja joukkoliikenteeseen sitoutunut alueellinen eriytyminen kaupunkiympäristössä

Saved in:
Author: Vuolle, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.6 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104027481
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vuolle, 2021
Publish Date: 2021-04-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Antikainen, Harri
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Kettunen, Marika
Description:

Tiivistelmä

Aluekehityksen ja kaupunkisuunnittelun tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaista ympäristöä. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa tasa-arvoista yhteiskunnan jäsenten kohtelua ja osallisuuden sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. Tutkielmassa alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon tilaa tarkastellaan joukkoliikenteen näkökulmasta Oulun kaupungissa. Pyrkimyksenä on tunnistaa alueita, joilla joukkoliikenteen toiminta on huonolaatuisempaa tai puutteellista verrattuna ympäröiviin alueisiin. Tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä lähestytään liikenneköyhyyden ja sosiaalisen ekskluusion näkökulmasta.

Aineistona tutkielmassa hyödynnetään SYKE:n yhdyskuntarakenteen aineistoja, Oulun kaupungin joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaa ja Digiroad -aineistoa. Menetelminä hyödynnetään paikkatietoa ja tilastollista korrelaatioanalyysia. Väestön suhteen työssä tarkastellaan tulotason alueellista jakautumista, autottomuutta ja ikää. Joukkoliikenteen suhteen keskitytään pysäkkien saavutettavuuteen ja palvelutason alueellisiin eroihin sekä pysäkkien infrastruktuuriin. Tarkastelun perusteella voidaan havaita alueellisia eroja joukkoliikenteen toiminnoissa ja tunnistaa joukkoliikenteen toiminnan kannalta heikompaan asemaan jääviä alueita. Väestön alueellisen eriytymisen ja joukkoliikenteen toiminnan välillä ei tule esiin yhteyttä, joka olisi yhdistettävissä alueiden väliseen eriytymiskehitykseen. Tutkimuksen avulla pystytään tunnistamaan liikenneköyhyyden riskialueita ja taustoja niiden syntymiselle.

Tasa-arvoinen joukkoliikenne eri alueiden välillä ja väestön näkökulmasta vaatii toimivaa yhdyskuntarakennetta, tasa-arvoisia asumisen mahdollisuuksia ja sosiaalisten vaikutusten huomioon ottamista suunnittelutyössä. Suurten kaupunkiseutujen kasvun yhteydessä on tärkeää, että maankäytön suunnittelu ja investoinnit ovat kestäviä sekä edistävät tasa-arvoista ympäristöä. Liikenneköyhyyden ja joukkoliikenteen yhteys alueiden eriytymiskehitykseen on tärkeää tunnistaa niin kaupunkisuunnittelussa kuin joukkoliikenteen kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Vuolle, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.