University of Oulu

Designing for hope and dignity : female specific approach to prison design

Saved in:
Author: Telama, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.1 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104027486
Language: English
Published: Oulu : A. Telama, 2021
Publish Date: 2021-04-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Aarnio, Petri
Description:

Abstract

This master’s thesis, Designing for Hope and Dignity: Female Specific Approach to prison design, recognizes the need for gender specificity in prison design. Prisons are highly male dominated environments where women are often a marginalized and invisible group. Female inmates have distinct needs and do not benefit from prison’s gender-neutral practices that are on a closer inspection based solely on male norms. Through gaining a fuller understanding of female prisoner needs and knowledge in architecture’s effect on wellbeing, the thesis aims to create a concept design that enhances wellbeing and is better suited for the needs of female inmates.

The thesis is divided into two sections. The first section is the literary background study which aims to answer the following questions: who female prisoners are, what are their needs, why it is advantageous to invest in better prison design, and what are important design attributes we can apply to improve wellbeing. Currently in Finland female prisoners are placed in separate female wards in male prisons or in Finland’s only female prison. It appears that most of these small wards in male prisons are inadequate at meeting female needs. Female prisoners would benefit from being placed in institutions that are separate from men and have been designed with women in mind.

The latter section is the conceptual design, where analyses formed from the background study are utilized to create a closed prison design for women which seeks to promote prisoner wellbeing. The design is established on the idea that well-thought-out architecture that feels safe for women, fosters positive interactions, and is humane in scale and size, has the potential to support inmates in regaining some measure of dignity and provide opportunities for hope. The overall design composes of a general plan of the prison’s campus style layout and its spatial solutions, which are not tied to a particular site. Following a closer examination on spaces that have important roles in enhancing wellbeing, such as visitation and living spaces.

Tiivistelmä

Tämä diplomityö tunnistaa naiserityisyyden tarpeen vankiloiden suunnitellussa. Vankilat ovat miespainotteisia ympäristöjä, joissa naiset ovat usein näkymätön marginaalisessa asemassa oleva ryhmä. Naisvangeilla on omat tarpeensa, eivätkä he ole pääset hyötymään vankiloiden niin sanotuista sukupuolineutraaleista toimintamalleista, joiden voidaan lähemmän tarkastelun myötä todeta pohjautuvan miesnormeihin. Tällä hetkellä Suomessa naisvankeja sijoitetaan joko Suomen ainoaan naisvankilaan tai erillisiin pieniin naisosastoihin miesvankiloissa, joista suurin osa ei kykene vastaamaan naisten tarpeisiin. Naisvangit hyötyisivät siitä, että heidät sijoitetaan omiin laitoksiin, jotka on suunniteltu heitä ajatellen. Kiinnittämällä huomiota naisvankien tarpeisiin ja tietoon arkkitehtuurin vaikutuksesta hyvinvointiin, työn tavoite on luoda konseptitasoinensuunnitelma, joka tukee hyvinvointia ja naisvankien erityistarpeita.

Diplomityö on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on kirjallinen taustatutkimus, jonka tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin: keitä ovat naisvangit, mitkä ovat heidän tarpeensa, miksi panostaa parempaan vankilasuunnitteluun ja mitkä ovat tärkeitä suunnittelukeinoja, joita voimme soveltaa hyvinvoinnin parantamiseen.

Työn jälkimmäinen osio on konseptisuunnitelma, jossa taustatutkimuksesta saatua tietoa hyödyntämällä luodaan suljettu vankilamalli naisille, joka pyrkii edistämään vankien hyvinvointia. Suunnitelma perustuu ajatukseen siitä, että harkitulla arkkitehtuurilla, joka tuntuu turvalliselle, edistää positiivisia vuorovaikutuksia ja on kooltaan ja mittakaavaltaan inhimillinen voi jossain määrin auttaa vankeja palauttamaan ihmisarvoa ja tarjota toivoa. Suunnitelman alkuosassa esitetään kampusmallia soveltaen yleissuunnitelma vankila-alueesta, joka ei ole paikkasidonnainen. Tämän jälkeen työssä tarkastellaan lähemmin hyvinvoinnin kehittämisessä tärkeässä asemassa olevia tiloja, kuten vankilan vierailu- ja asuintilat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Telama, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.