University of Oulu

Käsityökasvatuksen mahdollisuudet sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa

Saved in:
Author: Rousu, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104077488
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rousu, 2021
Publish Date: 2021-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko käsityökasvatusta käyttää sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Sosioemotionaaliset taidot ovat olleet viime vuosina hyvin pinnalla oleva aihe varhaiskasvatuksessa. Sosioemotionaalisista taidoista ja niiden tukemisesta löytyykin tästä syystä kattavasti tuoretta tutkimustietoa, mutta tietoa kaivataan vielä lisää. Käsityökasvatuksen mahdollisuuksista sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa ei ole löytynyt aikaisempaa tutkimusta ja käsityökasvatuksen käsittely on kirjallisuudessa tällä hetkellä hyvin vähäistä.

Tutkielman tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka avulla luodaan selkeä ja johdonmukainen katsaus käsityökasvatuksen mahdollisuuksiin tukea sosioemotionaalisia taitoja. Tutkielman aineisto koostuu kotimaisista sekä kansainvälisistä artikkeleista ja kirjallisuudesta, joita on haettu eri tietokannoista. Ajallisesti aineisto rajautuu pääosin 2000-luvulle ja sen uusimpiin julkaisuihin. Käytetty aineisto on arvioitu tieteellisten käytäntöjen mukaisesti luotettavaksi ja käytetyt artikkelit ovat vertaisarvioituja.

Käsityökasvatuksen vuorovaikutustilanteet ja käsillä tekeminen luovat runsaasti mahdollisuuksia sosioemotionaalisten taitojen harjoittelemiseen ja niiden kehittymiseen. Käsityökasvatuksen avulla on mahdollista kehittää lapsen itsetietoisuutta ja itsetuntemusta, itsesäätelyä, sosiaalista tietoisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä vastuullista päätöksentekoa eli kaikkia sosioemotionaalisen oppimisen osa-alueita. Opettajalla on kuitenkin tärkeä rooli, kun käsityökasvatusta halutaan käyttää sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Opettajalta vaaditaan taitoa suunnitella ja toteuttaa käsityökasvatusta niin, että sosioemotionaaliset taidot tulevat huomioiduiksi.

Tutkielmassa nousi esiin taidekasvatuksen osa-alueiden samankaltaisuus. Muita taidekasvatuksen osa-alueita käytetäänkin jo sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa, mikä tukee tulosten yleistettävyyttä sekä käytäntöön soveltumista. Tulosten luotettavuutta tukevat taidekasvatuksen eri osa-alueita käsittelevien tutkimusten samankaltaiset tulokset. Kirjallisuudesta saatu tieto avaakin hieman aihetta, mutta ei varmasti kerro vielä kaikkea. Aiheesta olisikin hyvä tehdä vielä jatkotutkimuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Rousu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.