University of Oulu

Musiikkileikin vaikutus varhaiskasvatusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen

Saved in:
Author: Leinonen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104077490
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Leinonen, 2021
Publish Date: 2021-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sosioemotionaaliset taidot voidaan jakaa kahteen osaan, sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja sitä, kuinka hyvin osaa rakentaa ihmissuhteita niiden avulla. Emotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan tunne-elämään liittyviä asioita. Esimerkiksi itsesäätely liittyy tunne-elämään vahvasti ja sen kehittyminen auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita. Sosioemotionaalisia taitoja on tärkeää opetella jo lapsena, sillä niistä on hyötyä läpi elämän.

Sosioemotionaalisuutta on tutkittu paljon etenkin lasten ja nuorten osalta. Tämän tutkielman tavoite on rakentaa kuvaa musiikkileikin vaikutuksista varhaiskasvatusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen. Musiikkileikki kiinnostaa minua itseäni suuresti ja koen myös itse hyötyväni musiikista ja musiikkileikistä, sillä käytän niitä eräänlaisena terapeuttisena välineenä. Samalla tavoin tutkielma voi hyödyttää esimerkiksi opettajia, lapsia, lasten vanhempia tai muita musiikkileikkiä toteuttavia henkilöitä.

Tutkimusmenetelmäni on integroiva kirjallisuuskatsaus, jossa olen etsinyt kolmesta eri tietokannasta (Ebsco, ProQuest, Oula-Finna) aineistoja tutkielmaani varten. Aineistoja löytyi yhteensä 162 kappaletta, joista suodatettiin suurin osa pois. Valitsin tutkielmaani aineistoja, jotka vastasivat tutkimuskysymykseeni ”Mitä vaikutuksia musiikkileikillä on varhaiskasvatusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen?”. Lopulta valitsin tutkielmaani varten yhteensä yhdeksän (9) aineistoa, jotka esittelen luvussa 4.3. Analysoin ja tulkitsen aineistoa sen esittelyn yhteydessä. Valittu aineisto on vertaisarvioitua tekstiä ja ne on julkaistu korkeintaan kymmenen vuotta sitten. Lisäksi valitussa aineistossa teemaksi nousee muun muassa musiikkiterapia.

Tutkimustulosten mukaan musiikkileikin vaikutus sosioemotionaaliseen kehitykseen on positiivista ja sitä esitellään tarkemmin luvussa 5. Tulosten mukaan muun muassa lasten itsesäätely-, tunteidensäätely- ja musiikin lukutaidot kehittyvät musiikkileikin vaikutuksesta. Myös kärsivällisyys, kielellinen älykkyys ja sosiaalinen kanssakäyminen kehittyy. Lisäksi musiikki motivoi ja luo positiivisia tunteita.

Tutkimuksen luotettavuutta lisää esimerkiksi aineistojen laatu (uusia ja vertaisarvioituja) ja tutkimuksen toistettavuus. Luotettavuutta laskee esimerkiksi pienehkö määrä aineistoja ja se, että kaikissa aineistoissa ei tutkimusmenetelmää ole tiedossa. Tulokset eivät ole yleistettävissä, sillä valitun aineiston määrä on melko pieni. Tosin on huomioitava, että jokaisen aineiston perusteella sosioemotionaaliset taidot kehittyvät positiivisesti, joten laajemmalla otannalla toteutettu samankaltainen tutkimus voisi saada samanlaisen ja yleistettävän tuloksen. Tutkimusta voisi soveltaa vielä siten, että tutkisi musiikkileikin laatua — esimerkiksi mikä on hyvää musiikkileikkiä ja kuinka paljon sitä kannattaa toteuttaa?

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Leinonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.