University of Oulu

Radiologian palveluiden järjestämistavat : monimenetelmätutkimus npm-mallin ilmenemisestä yliopistollisten sairaaloiden kliinisen radiologian toiminnassa ja palveluiden tuottamisessa

Saved in:
Author: Sutinen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104097511
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Sutinen, 2021
Publish Date: 2021-04-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laukka, Elina
Reviewer: Huhtakangas, Moona
Laukka, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla Suomen yliopistollisten sairaaloiden kliinisen radiologian yksiköiden toimintaa sekä palveluiden tuottamista ja kuvata NPM-mallin ominaispiirteiden ilmenemistä toiminnassa yksiköiden johtajien näkökulmasta.

Tutkimus tehtiin monimenetelmätutkimuksena. Tutkimusaineisto koostui kliinisen radiologian yksiköiden johtajien (N=12) haastatteluista. Aineisto analysoitiin käyttäen deduktiivista sisällönanalyysia ja analyysia täydennettiin vertailemalla yksiköiden toimintalukuja.

Suomen yliopistollisten sairaaloiden kliinisen radiologian yksiköiden toiminnassa oli kaikkia NPM:n ominaispiirteitä lukuun ottamatta NPM:n mukaista hajauttamista ja pienten yksiköiden suosimista. Johtajat arvioivat tulevan soten myötä toiminnan integroituvan suuremmiksi yksiköiksi. Kaikissa yksiköissä mitattiin laatua, suorituskykyä ja tulosta, mutta mittarit tai mittaamisen tavat poikkesivat toisistaan. Kaikki yksiköt täydensivät ostopalveluilla omaa tuotantoaan, mutta tavoitteena oli saada palvelut tuotettua omana toimintana. Palkkauksessa käytettiin markkinamekanismia mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaan rooli huomioitiin kliinisen radiologian toiminnassa ja sen nähtiin korostuvan tulevaisuudessa. Yksiköt erosivat toisistaan henkilökuntarakenteen, toimipisteiden lukumäärän, laitekapasiteetin, budjetin ja organisointitavan perusteella.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Suomen yliopistollisten sairaaloiden kliinisen radiologian toiminnassa ilmenee NPM:n ominaispiirteitä. Yksiköiden johtajat hyväksyvät NPM:n ominaispiirteet osaksi johtamista, mutta eivät osaksi organisointia. Palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa on eroja eri sairaaloiden välillä. Kliinisen radiologian johtajat toivovat enemmän ja monipuolisempia mittareita käyttöönsä, kuten vaikuttavuustiedon mittaamista. Toimintojen kilpailuttamiseen suhtaudutaan varovaisesti ja tulevaisuudessa toiminta yksityisen ja julkisen palvelun tuottajan välillä nähdään tiiviinä yhteistyönä.

Ways of organizing radiology services mixed method : research on the emergence of the new public management model in the operation and in the provision of services of clinical radiology units in university hospitals

Abstract

Aim of this study was to compare activities and the provision of services and describe the manifestation of the characteristics of the NPM model in action from the perspective of unit leaders in the clinical radiology units of Finnish university hospitals.

This study was mixed method research. The research material consisted of interviews with the leaders of clinical radiology units (N=12). The data were analyzed using deductive content analysis and the analysis was supplemented by comparing the operating figures of the units.

The clinical radiology units of Finnish university hospitals had all the characteristics of NPM, with the exception of decentralization and favoring small units in accordance with NPM. The leaders estimated that with the coming reform of health and social services, operations will be integrated into larger units. All units measured quality as well as performance and output, but the metrics and methods of measurement differ. All units supplemented their own production with purchasing services, but the goal is to have the services produced as their own operations. Remuneration used a market mechanism where possible. The role of the client had been taken into account in the operation of clinical radiology and is seen to be emphasized in the future. The units differed in terms of staffing structure, number of locations, equipment capacity, budget and organization.

As a conclusion can be said, the characteristics of NPM are evident in the activities of clinical radiology in Finnish university hospitals. Leaders of units accept the characteristics of NPM as part of management, but not into the organization. There are differences in the availability and accessibility of services between different hospitals. Leaders in clinical radiology want more versatile metrics for their use, such as measuring efficacy data. There is a cautious approach to tendering for operations and operations between private and public service provider will be seen as close cooperation in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Sutinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.