University of Oulu

Unen määrän vaikutus alakouluikäisen oppimiseen ja suotuisten unitottumusten tukeminen

Saved in:
Author: Oikarinen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104107521
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Oikarinen, 2021
Publish Date: 2021-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään unen määrän vaikutusta alakouluikäisen oppimiseen sekä oppimiselle suotuisia unitottumuksia ja keinoja niiden tukemiseen. Tavoitteena on selvittää sekä riittävän unen että riittämättömästä unesta johtuvan univajeen vaikutuksia oppimiseen. Lisäksi selvitetään, mitä ovat oppimiselle suotuisat unitottumukset ja miten koulun on mahdollista tukea niitä. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jotta tutkittavasta aiheesta saadaan muodostettua monipuolinen ja laaja yleiskatsaus lukijalle.

Lasten ja nuorten unen määrä on vähentynyt huolestuttavasti viime vuosikymmenien aikana. Unen määrän vähenemisen yhdeksi syyksi esitetään nyky-yhteiskunnan kiireistä ilmapiiriä. Uni vaikuttaa sekä fyysisiin että psyykkisiin toimintoihin, joista ovat riippuvaisia niin terveys kuin oppiminenkin.

Riittävä uni edistää oppimiselle tärkeitä kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Liian vähäisestä unen määrästä seuraa univajetta, joka puolestaan heikentää kyseisiä toimintoja ja oppiminen vaikeutuu. Univaje aiheuttaa lapsilla lisäksi käytösongelmia ja väsymystä, jotka vaikeuttavat koulussa jaksamista ja voivat heikentää myös koulusuoriutumista.

Opettajan tärkeimmät tukikeinot suotuisten unitottumusten tukemiselle ovat unen merkityksen korostaminen osana nykyisen opetussuunnitelman mukaista terveyskasvatusta ja koulun ja kodin välisen yhteistyön hyödyntäminen. Opettajan tulee ohjata oppilaita tutkimaan ja kiinnostumaan omasta unestaan. Kodin ja koulun välillä opettaja kykenee toimimaan tiedonvälittäjänä ja lisäämään tietoisuutta unen merkityksestä oppimiselle ja terveydelle. Yhdeksi koulun tukikeinoksi on esitetty koulupäivän aloituksen myöhentämistä, mutta aihe vaatii lisätutkimusta suomalaisissa kouluissa.

Uni tulisi nähdä yhtä tärkeänä osana terveyttä kuin ravitsemus ja liikkuminen. Unen arvostuksen lisäämisessä koululla on oma tärkeä roolinsa, jotta asenteet unta kohtaan muuttuisivat nyky-yhteiskunnassa. Asennemuutos edesauttaisi oppilaiden hyvinvointia ja siten myös oppimista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Oikarinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.