University of Oulu

Pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS)

Saved in:
Author: Sinda, Perttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104217571
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Sinda, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on avata kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitteluprosessia (PTS-prosessi) ja löytää siinä hyödynnettäviä toimintamalleja. Maantieteellisistä ja rakennuslainsäädännöllisistä syistä työ on rajattu koskemaan Suomen rakennuskantaa, mutta vaikutteita ja referenssiä on haettu myös muualta maailmasta. Työn tavoite on pyrkiä vastaamaan kysymykseen, mitä PTS-prosessi sisältää ja kuinka sitä hyödynnetään kiinteistöjen ylläpidossa.

Teoriaosiossa käydään läpi aiheeseen liittyvää alan termistöä ja pyritään avaamaan niiden vaikutuksia PTS-prosessiin. Työn empiirisessä osiossa perehdytään tarkemmin PTS-prosessin toteutustapoihin kolmen esimerkkitapauksen avulla. Lähteinä työssä on käytetty tieteellisiä artikkeleita, konferenssijulkaisuja ja aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Tiedonhaun alustana ovat toimineet kansainvälisesti keskeiset viitetietokannat kuten Scopus ja Ebsco. Suomalaiset tutkimukset ja opinnäytetyöt on haettu Google Scholarin tieteellisestä hakukoneesta.

Kandidaatintyön tuloksena saadaan muodostettua käsitys rakennuksien pitkän tähtäimen suunnittelun laadusta Suomessa. Alan julkisten toimijoiden tukemana PTS-prosessi erityisesti kerrostalo- ja toimitilakohteissa on vakiintunut ja sen hyödyt on tunnistettu. Lisäksi on nähtävissä, että perinteisen PTS-mallin rinnalle on kehittymässä laajempia, eri näkökulmia huomioonottavia toimintamalleja, joissa on tulevaisuudessa potentiaalisia jatkokehitysmahdollisuuksia. Erityisesti ympäristönäkökulman huomioonottamisesta löytyy paljon jatkotutkimusaiheita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Perttu Sinda, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.