University of Oulu

Jyväskylän Kankaan yhteisjärjestelyt : kannattavuus ja koettu taloudellisuus

Saved in:
Author: Kastikainen, Iita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104217585
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kastikainen, 2021
Publish Date: 2021-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkastellaan yhteisjärjestelyjä jakamistalouden ilmiönä kaupunkisuunnittelussa. Tarkoituksena on selvittää, toteutuuko jakamistalouteen liitetty taloudellisuus Jyväskylän Kankaan palveluyhtiömuotoisessa yhteisjärjestelymallissa. Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke ja kerrostalovaltaisen alueen asumisen tukipalvelut jätehuolto, pysäköinti ja yhteispihat ovat järjestetty keskitetysti yhteisjärjestelyin.

Jakamistalous on saanut alkusysäyksensä noin kymmenen vuotta sitten. Jakaminen ei itsessään kuitenkaan ole uutta, vaan ihmiselle luontainen tapa toimia ja olla vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Kaupungit ovat jakamiselle sopivia ympäristöjä, joten niillä on keskeinen rooli jakamistalouden mahdollistajana. Jakamistaloutta on määritelty monin eri tavoin ja siitä on puhuttu jopa perustavanlaatuisena muutoksena tai paradigmana. Brinkø ym. (2015) jaottelevat jakamisen neljään eri tyyppiin pieniskaalaisesta jakamisesta suurempaan. Tässä tutkielmassa yhteisjärjestelyt käsitetään jakamisen nelostyyppinä, jossa jakaminen tapahtuu sovitusti rakennusten tai organisaatioiden muodostaman verkoston kesken. Toimintatapa luo kustannusetuja, synergiaetuja ja optimoi käyttöä. Yhteisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi kiinteistöjen yhdessä jakamia tiloja, palveluita ja tavaroita. Palveluyhtiöt voivat tuottaa ja ylläpitää yhteisjärjestelyjä alueensa asukkaille.

Tutkimusmenetelmänä hyödynnetään tapaustutkimusta, jolla saadaan yksityiskohtaista tietoa valitusta ilmiöstä. Aineistoja on kolme. Analyysimenetelmiä sen sijaan kaksi. Yhteisjärjestelyjä tuottavan Kankaan Palvelu Oy:n tilinpäätösten pohjalta tuotetaan kannattavuusanalyysi kahdella toisiaan tukevalla tavalla. Tukipalveluiden vaikutusta rakennuttamisen koettuun taloudellisuuteen selvitetään rakennuttajille suunnatuilla teemahaastatteluilla. Ylläpitoon liittyviä kokemuksia selvitetään isännöitsijöiltä Webropol -kyselyllä. Sekä haastatteluja että kyselyn vastauksia analysoidaan aineistolähtöisellä teemoittelulla.

Palveluyhtiömuotoinen yhteisjärjestelymalli on teoriassa toimiva, mutta käytännössä haasteellinen tapa järjestää asumisen tukipalvelut pyrittäessä taloudelliseen tehokkuuteen. Tämä näkyy myös Kankaalla, jossa alue yhteisjärjestelyineen hakee vielä muotoaan. Kangas etsii tasapainoa laadun ja hinnan välillä. Palveluyhtiö Kankaan Palvelu Oy tulee kuitenkin saavuttamaan kriittisen pisteensä jo tänä vuonna 2021. Sekä isännöitsijät että rakennuttajat olivat pääosin tyytyväisiä Kankaan kokonaisuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iita Kastikainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.